KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “MEKANIKË”, NIVELI IV NË KSHK “SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI”, NIVELI IV NË KSHK “TREGTI”, NIVELI IV NË KSHK Kandidatët për hartimin e p... më shumë

KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Projekti  “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” Kërkesë për shprehje interesi për shërbimin e konsulencës individuale (Shqip / Anglisht) Njoftim për prokurim shërbimi (Anglisht) Termat e referencës (Anglisht) 

Mbështetur në njoftimin e datës 25 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional të profilit “Sigurime” niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -biznes” dhe profilit “Metalurgji dhe fonder... më shumë

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE EKZISTUESE TË ARSIMIT PROFESIONAL   Për të mbështetur rishikimin e 5 Skeletkurrikulave ekzistuese të Arsimit Profesional, Ag... më shumë

Mbështetur në njoftimin e datës 18 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushës së elektroteknologjisë si edhe të fushës se punimit të metaleve, të hartimin e skeletkurrikulave të arsimit pr... më shumë

742 “Instalues dhe riparues i pajisjeve elektronike dhe te telekomunikacionit”.  7421 “Montues dhe riparues i pajisjeve elektronike”.  7422 “Instalues dhe specialist shërbimesh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”. 7224 “P... më shumë