• Njoftim fitueshish i datës 10 Nëntor 2015 – përkthyes i gjuhës gjermane, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”…  më shumë
  • Njoftim fitueshish i datës 28 Tetor 2015 – përkthyes i gjuhës gjermane, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”…me shumë

 

  • Njoftim fituesish i datës 27 tetor 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” mbi bashkëpunëtor të jashtëm të AKAFPK-së- Përkthyes i Gjuhës Angleze..shumë

 

  • Njoftim fituesish i datës 27 tetor 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” mbi bashkëpunëtor të jashtëm të AKAFPK-së në pozicioniet Menaxher/e i/e Finacës.… me shumë

 

  • NJOFTIM FITUESISH i Datës 21 Shtator 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” mbi përkthyes të gjuhës gjermane…….më shumë

 

  • SHPALLJE FITUESISH, Datë 11 Shtator 2015, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS NDËRKOMBËTARE ‘’ Vlerësimi i Fizibilitetit dhe Hartimi i një Udhërrefyesi për Zbatimin e Skemave të Punës në Sistemin e Edukimit dhe Formimit Profesional në Shqipëri” …….më shumë

 

  • SHPALLJE FITUESISH TË FAZËS SË PARË, BASHKËPUNËTORË TË JASHTËM TË AKAFPK-SË NË POZICIONIN MENAXHER/E PROJEKTI DHE PËRSËRITJE PROCESI PËR POZICIONIN MENAXHER/E I/E FINACËS…….më shumë

 

  •  SHPALLJE FITUESISH, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS INDIVIDUALE – Fitues me date 6 korrik 2015

“Vlerësimi i Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri.

Mbështetur në njoftimin e datës 01.06.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin Konsulent Individual për Vlerësimin e Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri, në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, shpalli fitues për shërbimin: KONSULENCË INDIVIDUALE

Zotin ILIR ALIKO.  

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK)

Rruga: Naim Frashëri,  Nr. 37, Tiranë, (Pranë “21 dhjetorit”)

Web site: www.akafp.gov.al

Tel/fax.+355 4 2230497

Tiranë, 06.07.2015