Nr. Materiale Mësimore Mbështetëse
1 1-Për lëndën “Bazat e bujqësisë organike”, kl.13, të drejtimit “Bujqësi”, 2013
2 1-Për lëndën “Përmirësimi ujor dhe sistemimi i tokave”, kl.13 të drejtimit “Bujqësi”, 2014
3 1-Për lëndën Perime dhe lule-Kl 10 e 11 (Bujqësi) 2016
4 1-Për lëndën Të ushqyerit e kafshëve bujqësore-Kl 12 (Ferma bujq e blegt) 2016
5 2-Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, të drejtimit “Ekonomi bujqësore”, 2014
6 3-Për lëndën “Elektroteknikë dhe matje elektrike” kl.10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
7 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 1-5), të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
8 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 11, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
9 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
10 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 6-10), drejtimi “Elektroteknik”, 2014
11 3-Për Modulin “Instalimi, mirmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike-kl 12, të drejtimit “Instalim elektrik civil dhe industrial”2013
12 3-Lëndën”Elektroteknikë dhe matje”, kl.11, drejtimi “Elektroteknikë, Niveli I”-2014
13 4-Për lëndën “Histori e kostumeve dhe e modës”, kl.13, drejtimi “Tekstil -Konfeksione”, 2014
14 5-Për lëndën “Kontabilitet”, kl.13 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2014
15 5-Për lëndën “Teknologji Kuzhine”, kl.10 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2015
16 5-Për lëndën “Ushqim”, kl. 12, të profileve “Bar restorant” dhe “Kuzhinë pastiçeri”, 2014
17 5-Për lëndën Estetika dhe shërbimet në restorant e bar-Kl 12 (Bar restorant)-2016
18 5-Për lëndën Njohuri për pijet-Kl 11 (Hoteleri turizëm) 2016
19 6-Për lëndën “Materiale për prodhimin e objekteve prej druri”, kl.10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
20 6-Për lëndën “Veglat dhe makinat e përpunimit të drurit”, kl. 10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
21 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 1-9), të drejtimit “Shërbime Mjetesh Transporti”, 2014
22 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 10-17), të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
23 7-Për lëndën “Organizimi dhe ligjshmëria në shërbime mjetesh transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2013
24 7-Për lëndën “Shërbime mjete transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
25 7-Për lëndën “Sistemet moderne në mjetet e transportit”, kl.13 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
26 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 11, (temat 1-8) të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
27 8-Për lëndën “Rrjete kompjuterike”, kl.11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
28 8-Për lëndën “Algoritmikë programim”, kl.12 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015[
29 8- Për lëndën “Bazat e kompjuterit”, kl.10 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
30 8- Për lëndën “Sistemet e shfrytëzimit”, kl.10, 11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015
31 8-Për lëndën Baza të dhënash-Kl 13 (Zhvillim website) (Mbështetje përdorues TIK) 2016
32 9- Për lëndën “Teknologji e përpunimit të brumrave”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2016
33 9- Për lëndën “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2015
34 9-Për lëndën “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, kl 12 të drejtimit “Teknologji ushqimore” 2017
35 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.10 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2014
36 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.11 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2015
37 11- Për lëndën “Mikrobiologji veterinare”, kl.12 të drejtimit “Veterinari”, 2015
38  11-Për lëndën Propiodeutikë-Kl 11 e 13 (Veterinari) 2016
39 12- Për lëndën “Materiale ndërtimi”, kl.10 të drejtimit “Ndërtim”, 2016
40  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 10 (Ndërtim) 2016
41  12-Për lëndën Teknologji shtrim dysheme veshje muri-Kl 12 (Ndërtim) 2016 
42  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 11 (Ndërtim) 2017
43  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi me elemente projekti-Kl 13 (Ndërtim) 2017
44 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.12 të drejtimit “Sigurime”, 2016
45 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.13 të drejtimit “Sigurime”, 2017
46  13-Për lëndën Tregti-Kl 12 (Tregti) 2016
47  13-Për lëndën Tregti-Kl 13 (Tregti) 2017
48  14-Për lëndën Hidraulike e zbatuar-Kl 10 (Mekanik) 2016 
49  14-Për lëndën Teknologji mekanike-Kl 10 (Mekanik) 2017 
50  14-Për lëndën Detale makinash-kl 13 (Mekanik) 2017
51  15-Për lëndën Teknologji e përpunimit të naftës-Kl 12 (Teknologji e përpunimit të naftës) 2017 
52 Për lëndën “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13,2014