Nr. Materiale Mësimore Mbështetëse
1 1-Për lëndën “Bazat e bujqësisë organike”, kl.13, të drejtimit “Bujqësi”, 2013
2 1-Për lëndën “Përmirësimi ujor dhe sistemimi i tokave”, kl.13 të drejtimit “Bujqësi”, 2014
3 1-Për lëndën Perime dhe lule-Kl 10 e 11 (Bujqësi) 2016
4 1-Për lëndën Të ushqyerit e kafshëve bujqësore-Kl 12 (Ferma bujq e blegt) 2016
5 1-Lenda-Bimet dekorative e aromatike-kl.12 (Kopshtari)-2018
6 1-Lenda-Bimet e arave-kl.10 (Bujqesi)-2017
7 1-Lenda-Drejtim fermash bujqesore-kl.13 (Bujqesi) 2017
8 1-Lenda-Zoohigjene-kl.11 (Bujqesi) 2019 

9 1-Mbrojtja e kulturave drufrutore-Kl 12 (Frutikulture)
10 2-Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, të drejtimit “Ekonomi bujqësore”, 2014
11 3-Për lëndën “Elektroteknikë dhe matje elektrike” kl.10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
12 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 1-5), të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
13 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 11, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
14 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
15 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 6-10), drejtimi “Elektroteknik”, 2014
16 3-Për Modulin “Instalimi, mirmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike-kl 12, të drejtimit “Instalim elektrik civil dhe industrial”2013
17 3-Lëndën”Elektroteknikë dhe matje”, kl.11, drejtimi “Elektroteknikë, Niveli I”-2014
18 4-Për lëndën “Histori e kostumeve dhe e modës”, kl.13, drejtimi “Tekstil -Konfeksione”, 2014
19 5-Për lëndën “Kontabilitet”, kl.13 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2014
20 5-Për lëndën “Teknologji Kuzhine”, kl.10 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2015
21 5-Për lëndën “Ushqim”, kl. 12, të profileve “Bar restorant” dhe “Kuzhinë pastiçeri”, 2014
22 5-Për lëndën Estetika dhe shërbimet në restorant e bar-Kl 12 (Bar restorant)-2016
23 5-Për lëndën Njohuri për pijet-Kl 11 (Hoteleri turizëm) 2016
24 5-Lenda-Organizimi i strukturave hoteliere e gastronomike-kl.10 (Hot Tur)-2018
25 6-Për lëndën “Materiale për prodhimin e objekteve prej druri”, kl.10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
26 6-Për lëndën “Veglat dhe makinat e përpunimit të drurit”, kl. 10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
27 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 1-9), të drejtimit “Shërbime Mjetesh Transporti”, 2014
28 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 10-17), të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
29 7-Për lëndën “Organizimi dhe ligjshmëria në shërbime mjetesh transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2013
30 7-Për lëndën “Shërbime mjete transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
31 7-Për lëndën “Sistemet moderne në mjetet e transportit”, kl.13 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
32 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 11, (temat 1-8) të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
33 8-Për lëndën “Rrjete kompjuterike”, kl.11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
34 8-Për lëndën “Algoritmikë programim”, kl.12 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015[
35 8- Për lëndën “Bazat e kompjuterit”, kl.10 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
36 8- Për lëndën “Sistemet e shfrytëzimit”, kl.10, 11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015
37 8-Për lëndën Baza të dhënash-Kl 13 (Zhvillim website) (Mbështetje përdorues TIK) 2016
38 9- Për lëndën “Teknologji e përpunimit të brumrave”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2016
39 9- Për lëndën “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2015
40 9-Për lëndën “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, kl 12 të drejtimit “Teknologji ushqimore” 2017
41 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.10 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2014
42 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.11 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2015
43 11- Për lëndën “Mikrobiologji veterinare”, kl.12 të drejtimit “Veterinari”, 2015
44  11-Për lëndën Propiodeutikë-Kl 11 e 13 (Veterinari) 2016
45  11-Lenda Parazitologji-Kl 13 (Veterinari)
46  11-Lenda Riprodhimi i kafsheve-kl 11 (Veterinari)
47 12- Për lëndën “Materiale ndërtimi”, kl.10 të drejtimit “Ndërtim”, 2016
44  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 10 (Ndërtim) 2016
45  12-Për lëndën Teknologji shtrim dysheme veshje muri-Kl 12 (Ndërtim) 2016 
46  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 11 (Ndërtim) 2017
47  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi me elemente projekti-Kl 13 (Ndërtim) 2017
48  12-Lenda-Konstruksione ndert me element projekti-kl.13 (Ndertim)-2018
49  12-Lenda-Shtrim rrugeve trotuareve-kl.12 (Ndertim)-2017
50  12-Lenda-Teknologji muratimi suvatimi-kl.12 (Ndertim)-2018
51 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.12 të drejtimit “Sigurime”, 2016
52 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.13 të drejtimit “Sigurime”, 2017
53  13-Për lëndën Tregti-Kl 12 (Tregti) 2016
54  13-Për lëndën Tregti-Kl 13 (Tregti) 2017
55  13-Lenda-Udhetimi dhe turizmi-kl.12 (Sipermarrje Agjenc Turis)-2018
55 13-Lenda Ekonomi ndermarrje-kl 12 (Sigurime)
56  14-Për lëndën Hidraulike e zbatuar-Kl 10 (Mekanik) 2016 
57  14-Për lëndën Teknologji mekanike-Kl 10 (Mekanik) 2017 
58  14-Për lëndën Detale makinash-kl 13 (Mekanik) 2017
59  14-Lenda-Rezistence materialesh-kl.12 (Mekanike)-2017
60  15-Për lëndën Teknologji e përpunimit të naftës-Kl 12 (Teknologji e përpunimit të naftës) 2017 
61  16-Lenda-Ekonomi shendeti-kl.13 (Sherbime soc-shendet)-2018
63 17-Lenda Dendrologji-Kl 10 (Pyje)
64 17-Lenda Silvikultura-Kl 11 (Pyje)
65 17-Lenda Silvoteknika-Kl 12 (Silvikulture)
62 18-Lenda-Njohuri Mjete Lundrimi-kl 10 (Detari)
62 Për lëndën “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13,2014