Nr. Materiale Mësimore Mbështetëse
1 1-Për lëndën “Bazat e bujqësisë organike”, kl.13, të drejtimit “Bujqësi”, 2013
2 1-Për lëndën “Përmirësimi ujor dhe sistemimi i tokave”, kl.13 të drejtimit “Bujqësi”, 2014
3 1-Për lëndën Perime dhe lule-Kl 10 e 11 (Bujqësi) 2016
4 1-Për lëndën Të ushqyerit e kafshëve bujqësore-Kl 12 (Ferma bujq e blegt) 2016
5 1-Lenda-Bimet dekorative e aromatike-kl.12 (Kopshtari)-2018
6 1-Lenda-Bimet e arave-kl.10 (Bujqesi)-2017
7 1-Lenda-Drejtim fermash bujqesore-kl.13 (Bujqesi) 2017
8 1-Lenda-Zoohigjene-kl.11 (Bujqesi) 2019 

9 1-Mbrojtja e kulturave drufrutore-Kl 12 (Frutikulture)
10 1-Lenda Frutikulture-kl.12 (Frutikulture) 2019
11 1-Lenda Zookulturë-kl.12 (Prodhim shtazor-Mbareshtrim kafshesh) 2019
12 2-Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, të drejtimit “Ekonomi bujqësore”, 2014
13 3-Për lëndën “Elektroteknikë dhe matje elektrike” kl.10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
14 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 1-5), të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
15 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 11, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
16 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
17 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 6-10), drejtimi “Elektroteknik”, 2014
18 3-Për Modulin “Instalimi, mirmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike-kl 12, të drejtimit “Instalim elektrik civil dhe industrial”2013
19 3-Lëndën”Elektroteknikë dhe matje”, kl.11, drejtimi “Elektroteknikë, Niveli I”-2014
19 3-Per Lenden Elektronike-kl.10 (Elektroteknike)-18
20 4-Për lëndën “Histori e kostumeve dhe e modës”, kl.13, drejtimi “Tekstil -Konfeksione”, 2014
21 4-Lenda Estetika e veshjeve dhe ngjyrat-kl.11 (Tekstil konfeksione) 2019
22 4-Per Lenden Organizimi legjislacion industri tekstil konfeksione-kl.13 (Tekstik konfeksion)-2019
23 5-Për lëndën “Kontabilitet”, kl.13 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2014
24 5-Për lëndën “Teknologji Kuzhine”, kl.10 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2015
25 5-Për lëndën “Ushqim”, kl. 12, të profileve “Bar restorant” dhe “Kuzhinë pastiçeri”, 2014
26 5-Për lëndën Estetika dhe shërbimet në restorant e bar-Kl 12 (Bar restorant)-2016
27 5-Për lëndën Njohuri për pijet-Kl 11 (Hoteleri turizëm) 2016
28 5-Lenda-Organizimi i strukturave hoteliere e gastronomike-kl.10 (Hot Tur)-2018
29 5-Lenda Ekonomi turizmi-kl.13 (Hoteleri turizem) 2018
30 5-Lenda Turizmi dhe mjedisi-kl.11 (Hoteleri turizen) 2018
31 6-Për lëndën “Materiale për prodhimin e objekteve prej druri”, kl.10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
32 6-Për lëndën “Veglat dhe makinat e përpunimit të drurit”, kl. 10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
33 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 1-9), të drejtimit “Shërbime Mjetesh Transporti”, 2014
34 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 10-17), të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
35 7-Për lëndën “Organizimi dhe ligjshmëria në shërbime mjetesh transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2013
36 7-Për lëndën “Shërbime mjete transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
37 7-Për lëndën “Sistemet moderne në mjetet e transportit”, kl.13 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
38 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 11, (temat 1-8) të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
39 7-Lenda Sherbime xhenerike ne mjetet transporti-kl.12 (Sherbime xhenerike) 2019
40 7-Lenda-Diagnostikimi parregullsive mjete transporti-kl.13 (SHMT)-2018
41 7-Per Lenden Sherbime mjetesh transporti-kl.11 (SHMT)-2019
42 7-Per Lenden Sisteme elektrike elektronike kompjuterike-kl.12 (Sherbime elektroauto)-2019
43 8-Për lëndën “Rrjete kompjuterike”, kl.11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
44 8-Për lëndën “Algoritmikë programim”, kl.12 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015[
45 8- Për lëndën “Bazat e kompjuterit”, kl.10 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
46 8- Për lëndën “Sistemet e shfrytëzimit”, kl.10, 11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015
47 8-Për lëndën Baza të dhënash-Kl 13 (Zhvillim website) (Mbështetje përdorues TIK) 2016
47 8-Per Lenden Bazat e elektronikes-kl.10 (TIK)-19
48 9- Për lëndën “Teknologji e përpunimit të brumrave”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2016
49 9- Për lëndën “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2015
50 9-Për lëndën “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, kl 12 të drejtimit “Teknologji ushqimore” 2017
51 9-Lenda Kontrolli Tekniko Kimik-kl.13 (Teknologji Ushqimore) 2017
52 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.10 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2014
53 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.11 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2015
54 10-Lenda Art minerar-kl.12 (Miniera) 2019
55 11- Për lëndën “Mikrobiologji veterinare”, kl.12 të drejtimit “Veterinari”, 2015
56  11-Për lëndën Propiodeutikë-Kl 11 e 13 (Veterinari) 2016
57  11-Lenda Parazitologji-Kl 13 (Veterinari)
58  11-Lenda Riprodhimi i kafsheve-kl 11 (Veterinari)
59  11-Lenda Riprodhimi i kafsheve-kl.12 (Veterinari) 2019
60 12- Për lëndën “Materiale ndërtimi”, kl.10 të drejtimit “Ndërtim”, 2016
61  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 10 (Ndërtim) 2016
62  12-Për lëndën Teknologji shtrim dysheme veshje muri-Kl 12 (Ndërtim) 2016 
63  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 11 (Ndërtim) 2017
64  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi me elemente projekti-Kl 13 (Ndërtim) 2017
65  12-Lenda-Konstruksione ndert me element projekti-kl.13 (Ndertim)-2018
66  12-Lenda-Shtrim rrugeve trotuareve-kl.12 (Ndertim)-2017
67  12-Lenda-Teknologji muratimi suvatimi-kl.12 (Ndertim)-2018
68  12-Lenda Teknologjia e punimeve te rrugeve…-kl.12 (Punime e riparime rrugesh) 2019
69 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.12 të drejtimit “Sigurime”, 2016
70 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.13 të drejtimit “Sigurime”, 2017
71  13-Për lëndën Tregti-Kl 12 (Tregti) 2016
72  13-Për lëndën Tregti-Kl 13 (Tregti) 2017
73  13-Lenda-Udhetimi dhe turizmi-kl.12 (Sipermarrje Agjenc Turis)-2018
74 13-Lenda Ekonomi ndermarrje-kl 12 (Sigurime)
75  13-Lenda Njohuri ne makroekonomi-kl.11 (Ekonomi biznes) 2019
76  13-Lenda Kontabilitet bankar-kl.13 (Sherbime bankare) 2017
77  13-Per Lenden Njohuri ne Mikroekonomi-kl.10 (Ekonomi biznes)-2019
78  14-Për lëndën Hidraulike e zbatuar-Kl 10 (Mekanik) 2016 
79  14-Për lëndën Teknologji mekanike-Kl 10 (Mekanik) 2017 
80  14-Për lëndën Detale makinash-kl 13 (Mekanik) 2017
81  14-Lenda-Rezistence materialesh-kl.12 (Mekanike)-2017
82  15-Për lëndën Teknologji e përpunimit të naftës-Kl 12 (Teknologji e përpunimit të naftës) 2017 
83  16-Lenda-Ekonomi shendeti-kl.13 (Sherbime soc-shendet)-2018
84  16-Lenda Bazat e anatomis njeriut-kl. 10 (Sherbime social shendetsore) 2019
85 17-Lenda Dendrologji-Kl 10 (Pyje)
86 17-Lenda Silvikultura-Kl 11 (Pyje)
87 17-Lenda Silvoteknika-Kl 12 (Silvikulture)
88 17-Lenda Fidanishte pyjore-kl.10 (Pyje) 2019
89 17-Lenda Pyllezime e mbrojtje tokes-kl.13 (Silvikulture) 2019
90 18-Lenda-Njohuri Mjete Lundrimi-kl 10 (Detari)
91 19-Lenda Hidraulike e zbatuar-kl.10 (Gjeodezi) 2019
92 19-Per Lenden Teknik ndertimi-kl. 11 (Gjeodezi)-2019
93 19-Per Lenden Teknologji ndertimi-kl.10 (Gjeodezi)-2018
93 20-Per Lenden Nxjerrja naftës gazit ujit-kl.10 (Kerkim shpim shfrytezim nafte)-19
94 Për lëndën “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13,2014
95 Për lëndën “BAZAT E SIPËRMARRJES”,Klasa 12,2020

Materiale Mësimore për modulet e Hoteleri-Turizmit Niveli I i AP (AL-Tour)