Nr MATERIALE UDHEZUESE
1 Udhëzues metodologjik për hartimin e kurrikulave të AP
2 Udhëzues për drejtuesit dhe mësuesit e shkollave profesionale (2019-2020)
3 Formati i “programit të mësimdhënies së lëndëve teorike profesionale”
4 Formati i “programit të mësimdhënies së moduleve praktike profesionale”