Agjencia Kombëtare për Arsimin dhe Formimin Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) u caktua si Qendra Kombëtare Mbështetëse (QKM) e EPALE nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) në kuadrër të programit Erasmus+. AKAFPK ka udhëhequr aktivitete si një QKM për EPALE që nga Janari 2016, duke promovuar platformën dhe Të nxënit e të Rriturve tek profesionistë dhe ekspertë të fushës në 4 rajone të vendit. Në 2017 QKM do të vazhdojë të organizojë aktivitete në rajone të tjer a të Shqipërisë me synim që të mbështesë dhe nxisë ekspertët dhe aktorët kryesorë të të nxënit të të rriturve në angazhimin e tyre dhe zgjerimin e kontakteve. Broshura e EPALE

Untitled

“This document has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”