Struktura 2+1+1 vite mësimore

 

[15td]

Nr Niveli I (2 vjeçar) Klasa 10-11 DREJTIMI MESIMOR Niveli II (1 vjeçar) Klasa 12 PROFILI MESIMOR Nr Niveli III (1 vjeçar) Klasa 13 DREJTIMI MESIMOR
1 HOTELERI-TURIZËM 1.RECEPSION 2.BAR – RESTORANT 3.KUZHINË-PASTIÇERI 4.GUIDЁ TURISTIKE 5.RECEPSION-PILOT ERASMUS+ 6.KUZHINË – PASTIÇERI-PILOT ERASMUS+   1 HOTELERI-TURIZËM
2 SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI 1.SHËRBIME MOTORIKE 2.SHËRBIME XHENERIKE 3.SHËRBIME ELEKTROAUTO 4. Shërbime karrocerie 2 SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI
3/4 MEKANIKË 

MEKANIK I KOMBINUAR (pilot)

1.MAKINA METALPUNUESE 2.KONSTRUKSIONE METALIKE 3.MIRËMBAJTJE DHE RIPARIME MEKANIKE 3 MEKANIKË 
5/6 ELEKTROTEKNIKË ELEKTROTEKNIK I KOMBINUAR (pilot) 1.INSTALIME ELEKTRIKE CIVILE DHE INDUSTRIALE 2.INSTALIM DHE MIRËMBAJTJE E LINJAVE TË TU DHE TL 3.RIPARIM I PAJISJEVE ELEKTROSHTËPIAKE 4.Elektromekanik 5.TEKNOLOGJI AUTOMATIZIMI 6.MEKATRONIKË 4ELEKTROTEKNIKË
7 ELEKTRONIKË 1.TELEKOMUNIKACION 2.RIPARIME TË PAJISJEVE ELEKTRONIKE 5ELEKTRONIKË
8/9/10 PËRPUNIM DRURI PËRPUNIM DRURI (pilot). PËRPUNIM DRURI I KOMBINUAR (pilot) 1.PRODHIME DRURI GJYSËM TË GATSHME 2.MOBILIERI DHE TAPICERI 6PËRPUNIM DRURI
11 NDËRTIM 1.SHTRIM DHE VESHJE ME PLLAKA 2.KARPENTIERI, HEKURKTHIM DHE BETONIM 3.MURATIM DHE SUVATIM 4.PUNIME DHE RIPARIME RRUGESH 7NDËRTIM
12/13 TEKSTIL–KONFEKSIONE

KONFEKSIONE (pilot)

KONFEKSIONE (PILOT NABER-ADA)

1.RROBAQEPËSI 2.TEKSTIL 3. MODELIM 8TEKSTIL-KONFEKSIONE
14 TEKNOLOGJI USHQIMORE 1.TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT 2. TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË BRUMËRAVE 3.TEKNOLOGJI E PRODHIMIT TË PIJEVE ALKOOLIKE 4.TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË MISHIT DHE PESHKUT 9TEKNOLOGJI USHQIMORE
15 BUJQËSI  1.FERMA BUJQËSORE DHE BLEGTORALE 2.FRUTIKULTURË 3.MBARËSHTRIM TË KAFSHËVE DHE SHPENDËVE 4.MEKANIKË BUJQËSORE 5. KOPSHTARI 6.PRODHIM SHTAZOR 7.Akuakulturë 8.Prodhim bimor 10BUJQËSI
16 TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE 1.Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike (si e drejtimit Teknologji Ushqimore) 11 TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE 
17 SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

1.SHËRBIME KUJDESI PËR TË MOSHUAR.

2.SHËRBIME KUJDESI PËR FËMIJË

12SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE
18 INSTALUES I SISTEMEVE TERMOHIDRAULIKE (pilot-Albvet) 1.INSTALUES I SISTEMEVE TERMOHIDRAULIKE (pilot-Albvet) 13INSTALUES I SISTEMEVE TERMOHIDRAULIKE (pilot- Albvet)
19 TEKNOLOGJI KIMIKE TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS 14TEKNOLOGJI KIMIKE 
20 Poligrafi
21 PESHKIM 1.PESHKIM 16 Peshkim
22 GJEOLOGJI MINIERA 1. MINIERA 17 GjEOLOGJI-MINIERA 
23 DETARI Peshkim
24 KËRKIM SHPIM DHE SHFRYTËZIM NAFTE GAZI DHE UJI    

Struktura 2+2 vite mësimore

Struktura bllok 4 vite mësimore

Nr Niveli III (4 vjeçar) DREJTIMI MESIMOR
1 VETERINARI
2 GJEODEZI
3 INXHINIERI INFORMATIKE SOFWARESH (Hermann Gmeiner)