LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE TË STRUKTURES 2+1+1 VITE MËSIMORE

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin II në KSHK (për strukturën 2 vite mësimore) Kualifikimet profesionale pas dy viteve të para të shkollimit nё nivelin III në KSHK (për strukturën arsimore 2+1 vite mësimore) Kualifimet profesionale e nivelit IV në KSHK (për strukturën arsimore 2+1+1 vite mësimore)
1 Hoteleri-turizëm

1. Kuzhinë-pastiçeri 2.Bar-restorant 3.Turizëm 4.Recepsion 5.Guidë turistike 6. Shërbime në hotele dhe restorante

7. Shërbime të udhëtimit dhe turizmit

Hoteleri-Turizem
2 Shërbime mjetesh transporti

1.Shërbime elektroauto 2.Shërbime motori 3.Shërbime xhenerike 4.Shërbime karrocerie

5.Mekanika bujqësore

6.Shërbime në mjete të rënda të transportit

Shërbime mjetesh transporti
3 Mekanike

1.Metalurgji dhe fonderi 2.Konstruksione metalike 3.Mirëmbajtje dhe riparime mekanike 4.Makina metalpunuese

5. Teknologjia e përpunimit të metaleve

Mekanikë
4 Elektroteknikë

1.Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të TU dhe TL 2.Elektromekanikë 3.Riparues të pajisjeve elektro-shtëpiake 4.Teknologji automatizimi (e re)

Elektroteknikë
5 Elektronikë

1.Telekomunikacion 2.Riparime të pajisjeve elektronike 3.Mekatronikë

Elektronikë
6 Termohidraulikë

1.Instalime hidraulike 2.Instalime të sistemeve të ngrohje-ftohjes

Termohidraulikë
7 Përpunim druri

1.Prodhime druri gjysmë të gatshme 2.Mobilieri dhe tapiceri

Përpunim druri
8 Ndërtim

1.Muratim-suvatim 2.Shtrim dhe veshje me pllaka 3.Karpentieri,hekurkthim dhe betonime 4.Punime dhe riparim rrugësh 5.Punime dekorative dhe bojatisje  6. Mirëmbajtje ndërtesash

Ndërtim
9 Tekstil-konfeksione

1.Rrobaqepësi 2.Modelim 3.Galanteri 4.Tekstil

Tekstil-konfeksione
10 Teknologji ushqimore

1.Teknologji e përpunimit të qumështit 2.Teknologji e përpunimit të brumërave 3.Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve 4.Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut 5.Teknologji e prodhimit të pijeve

Teknologji ushqimore
11 Bujqësi

1.Ferma bujqësore dhe blegtorale 2.Kopshtari 3.Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve 4.Frutikulturë 5. Agroturizëm 6. Shërbime kujdesi për kafshë

Bujqësi
12 Teknologji kimike

1.Teknologji e përpunimit të naftës 2.Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit 3.Teknologji e prodhimit të bojërave 4.Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

Teknologji kimike
13 Shërbime sociale shëndetësore

1.Shërbime Kujdesi pë fëmijë 2.Shërbime kujdesi për të moshuar 3.Shërbime sociale 4.Animacion social

Shërbime sociale/shëndetësore
14 Zeje/Artizanat

1.Punime argjendarie 2.Punime guri 3.Punime bakri 4.Punime tezgjahu 5.Punime artistike druri

Zeje/Artizanat
15 Poligrafi

1.Libërlidhje 2.Faqosje 3.Projektim grafik

Poligrafi
16 Gjeologji/miniera

1.Gjeologji 2.Miniera 3.Shpim 4.Markshajderi

Gjeologji-minera
17 Detari

1.Peshkim 2.Përpunim peshku 3. Teknikë peshkimi

Detari
18 Teknologji agroushqimore

1.Teknologji e produkteve blegtorale dhe peshkut 2.Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike 3.Teknologji e produkteve bujqёsore

Teknologji agroushqimore
19 Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji

1.Kërkim – shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit 2.Nxjerrja e naftës,gazit dhe ujit

Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji
20 Elektroteknikë 1. Instalime elektrike, civile dhe industriale


LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE TË STRUKTURES 2+2 VITE MËSIMORE

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin II në KSHK (për strukturën 2 vite mësimore) Kualifikimet profesionale pas dy viteve të para të shkollimit nё nivelin IV në KSHK (për strukturën arsimore 2+2 vite mësimore)
1 Ekonomi-Biznes 1.Llogari 2.Shërbime Bankare 3.Tatim-taksa 4.Sigurimet 5.Tregti 6.Sipërmarrje e Agjencisë Turistike
2 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 1.Mbështetje e përdoruesve të TIK 2.Rrete të dhënash 3.Zhvillim-WEBSITE 4.Multimedia
3 Pyje 1.Shfrytëzim pyjesh 2.Silvikulture 3.Mbrojtje mjedisi pyjor 4.Florikulturë
4 Ekonomi bujqësore 1.Marketing bujqësor 2.Agrobiznes 3.Agroturizёm 4.IT nё bujqësi 5.Zhvillim rural
5 Ekonomi-biznes/Administrim zyre 1.Administrim biznes

LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE TË STRUKTURES 4 VITE MËSIMORE (BLLOK)

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin IV në KSHK (për strukturën 4 vite mësimore)
1 Gjeodezi
2 Veterinari
3 Shërbime kujdesi për të moshuar

LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE NË NIVELIN V NË KSHK

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin V në KSHK (pas të mesëm)
1 Shërbime detare në kuvertë
2 Kontrolli Laboratorik i ushqimit
3 Dizenjim Mode