Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017  “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; të Rregullores së Brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me:

Hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale;

 • Hoteleri Turizëm Niveli III
 • Shërbime mjetesh transporti Niveli III
 • Mekanikë Niveli III
 • Elektroteknikë Niveli III

Kandidatët e interesuar për këtë shërbim duhet të plotësojnë këto kërkesa:

Kërkesa të përgjithshme

 • Të jenë shtetas shqiptarë.
 • Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme të fushës përkatëse të kualifikimit profesional.
 • Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.

Kërkesa të veçanta:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën përkatëse profesionale.
 • Të ketë jo më pak se pesë vite eksperiencë pune në fushën përkatëse, ose si bashkëpunëtor i AKAFPK-së për kualifikimin profesional të mësipërm.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

Do të preferohen ata kandidatë, të cilët janë trajnuar për vlerësimin përfundimtar të nxënësve në shkollat profesionale apo zhvillojnë lëndët përkatëse.

Paraqitja e dokumenteve

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24 maj 2019, ora 14.00 dorazi, në Zyrën e Administratës së  AKAFPK-së me adresë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr.37, Tiranë, ose në rrugë elektronike (të skanuara) në adresën info@akafp.gov.al këto dokumente:

 • Kërkesë për Aplikim.
 • CV
 • Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë.
 • Fotokopje e dokumentit origjinal, që vërteton kryerjen e kualifikimeve, trajnimeve dhe specializimeve të ndryshme (në se disponohen).

(Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit).

Të gjitha njoftimet e mëtejshme në lidhje me vazhdimin e proçedurave të konkurrimit për këtë shërbim, mund t’i gjeni në adresën e Web Site të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve

www.akafp.gov.al

Tiranë më 20 Maj 2019