Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në SHTOJCEN e mëposhtme tregohen edhe programet e përgjithshme përkatëse të këtyre lëndëve). 

 1. Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore:

1.1. Për lëndën profesionale “Teknologji ndërtimi”, kl.10, (108 orë), të drejtimit mësimor “Gjeodezi”, Niv.I.

1.2. Per lëndën profesionale “Ekonomi e turizmit”, kl.13, (64 orë) të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”, Niv.III.

1.3. Për lëndën profesionale “Shërbimet xhenerike në mjetet e transportit”, kl.12, (170 orë), të profilit mësimor “Shërbime xhenerike”, Niv.II.

1.4. Për lëndën profesionale “Parazitologji”, kl.13, (64 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niv.III.

 1. Kërkesat për hartuesit e materialeve mësimore: 

2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e materialit mësimor:

 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.

2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e materialit mësimor:

 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 1. Të kenë përvojë në hartimin e materialeve mësimore dhe/ose teksteve shkollore;
 2. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 2. Kërkesë për Aplikim;
 3. CV;
 4. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 01 Nëntor 2018, ora 16:00.

Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al

Dokumentacioni dorëzohet dorazi në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës ose dërgohet me e-mail në adresat e mëposhtme: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497. Email: info@akafp.gov.al

shtojca