AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2017-2018

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:

 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte”, Niveli I.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”, Niveli III,
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Galanteri” Niveli II, të drejtimit mësimor “Tekstil konfeksione”.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Mirëmbajtje ndërtesash” Niveli II, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.
 1. Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave:

2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e skeletkurrikulave:

 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.

2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e skeletkurrikulave:

 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;

2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 06 Tetor 2016, ora 16:00.

Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve akafp.gov.al

Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës.

Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë.

Tel. 4 22 30 497

Email: info.akafp@akafp.gov.al