TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË AKAFPK-së 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d VKM-ja,

Rregullorja,

Organigrama

Pas botimit në fletore zyrtare dhe përditësohet pas çdo ndryshimi. Sipas pikës 3 të nenit 7 të LDI ose menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari. Lidhje ne faqen zyrtare Sektori i Administrates, Financës dhe Teknologjisë së Informacionit
Akte ndërkombëtare, ligje;

akte nën ligjore; dokument politikash; dokument tjetër

Neni 7/1/b Ligji i Arsimit dhe Formimit Profesional

Udhezime

Procedura

Pas miratimit zyrtar Lidhje ne faqen zyrtare Sektori i Administrates, Financës dhe Teknologjisë së Informacionit
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës Neni 7/1/c/g Programi i transparences Lidhje ne faqen zyrtare Koordinatori per informim
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontakte te koordinatorit për të drejtën e informimit. Neni7/1/ç Vendndodhja e zyrave të AKAFPK-së Lidhje ne faqen zyrtare
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes,kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve Neni 7/1/d VKM nr.173, datë 07.03.2003, Rregullore e brendshme e AKAFPK Lidhje ne faqen zyrtare Titullari i AKAFPK, Sektori i Administerates
Mekanizmat monitorues; dokumentet me tregues performance Neni7/1/dh Analiza vjetore, raporte, Publikime 2014, Raporti Vjetor 2016 i AKAFPK Plani vjetor i AKAFPK-së 2017 si dhe Plani i punës 2018, Plani i punes 2019 Lidhje ne faqen zyrtare AKAFPK
Buxheti Neni 7/1/e Raporti-Vjetor 2016 i AKAFPK , Plani vjetor AKAFPK 2017 si dhe Plani vjetor i punës 2018 Lidhje ne faqen zyrtare Sektori i Administerates
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë Parashikime, Planifikime dhe Realizime mbi Buxhetin e AKAFPK-së. Raporte. Parashikimi i rregjistrit të Prokurimeve 2017 , Realizimi i Regjistrit të Prokurimeve Publike të AKAFPK-së për periudhën Janar – Maj 2017  si  dhe Situacioni Janar – Dhjetor 2017 , Detajimi i buxhetit AKAFPK 2019  , Realizimi i buxhetit te AKAFPK per vitin 2018 , Parashikimi i regjistrit te prokurimeve te AKAFPK 2019/td] Lidhje ne faqen zyrtare Njesia e Prokurimit
Shërbimet e autoritetit për publikun Neni 7/1/f Nuk ka AKAFPK
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj nuk ka
Mbajtja e dokumentacionit nga AKAFPK Neni 7/1/h Rregullore e brendshme Lidhje ne faqen zyrtare Sektori i sherbimeve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014 Neni 7/1/i Faqja zyrtare Lidhje ne faqen zyrtare Koordinatori per Informim

Protokoll/Arkiva

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh Neni 7/1/k Informacione per Profesionet dhe kualifikimet profesionale

Informacione per kurrikulat dhe materiale mesimore

Informacione per banken e testeve dhe programet orientuese

Informacione per projekte te perfunduara dhe projekte ne zbatim

Lidhje ne faqren zyrtare AKAFPK
Informacione të tjera të dobishme Neni 7/1/l Lidhje ne faqen zyrtare

V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, AKAFPK vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit www.akafp-al.org/al ose www.akafp.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.