AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

November 26 2014
Workshop rajonal Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Korçë, 26/11/2014

Në qytetin e Korçës, në 26 Nëntor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF) (dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ) në mbështetje...

Read More

/

November 18 2014
Forumi i Agjencive të AFP-së së Europës Juglindore

Në datat 17 dhe 18 nëntor 2014 u mbajt në Tiranë Forumi i Agjencive të vendeve të Europës Juglindore të Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP), në kuadër të platformës rajonale të bashkëpunmimit të fushës e Arsimit dhe Trajnimit, i...

Read More

/

November 7 2014
Pilotimi i vlerësimit të kandidatëve për Njohjen e të Nxënit Informal dhe Joformal në Shqipëri, Nëntor 2014

Në vazhdim të procesit të pilotimit të vlerësimit të kompetencave të fituara në kontekste jo formale dhe informale – proces, i cili mbështetet nga Projekti ILO – BE IPA 2010 “Për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri” dhe nën...

Read More