AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

May 29 2017
Njoftim i datës 29 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK  “Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Prodhim bimor”,   niveli III në KSHK, dhe “Teknologji...

Read More

/

May 29 2017
Njoftim i datës 29 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,...

Read More

/

May 26 2017
Vizitë studimore e Agjencisë për Arsim, Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur-Kosovë pranë AKAFPK-së në Tiranë

Agjencia për Arsim, Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur në Kosovë zhvilloi një vizitë studimore e bashkëpunuese pranë Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në Tiranë më 26 maj 2017. Qëllimi kryesor i takimit ishte...

Read More

/

May 24 2017
Njoftim i datës 24 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme (në shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve). ...

Read More

/

May 24 2017
Njoftim i datës 24 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Markshejderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera”. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit “Animim social”, Niveli...

Read More

/

May 24 2017
Njoftim i datës 24 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Tekstil konfeksione”, Niveli I. Kërkesat për bashkëpunëtorët e rishikimit të skeletkurrikulit:  2.1. Kërkesa të përgjithshme për rishikuesit...

Read More

/

May 22 2017
Miratohen ndryshimet në Kornizën Evropiane të Kualifikimeve për të Nxënët gjatë Gjithë Jetës

Këshilli Evropian për Arsimin, Rininë, Kulturën dhe Sportin miratoi, më 22 maj 2017, ndryshimet në Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (KEK) për të Nxënët gjatë Gjithë Jetës. Miratimi i këtyre ndryshimeve garanton thellimin dhe vijimësinë e Kornizës Evropiane të Kualifikimeve,...

Read More

/

May 18 2017
Njoftim fituesish i datës 18 maj 2017 – për bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale“Teknikë peshkimi” , niveli III  në KSHK , “Prodhim...

Read More

/

May 18 2017
Njoftim fituesish i datës 18 maj 2017 – Për përkthyes simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 10 maj 2017 “Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas“,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm në përkthimin simultan Anglisht-Shqip dhe...

Read More

/

May 18 2017
Njoftim i datës 18 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “Prodhim bimor”, niveli III në KSHK  “Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK Kandidatët për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale  “Prodhim bimor”,   niveli III në KSHK, dhe “Teknologji...

Read More
  • 1
  • 2