AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

February 18 2021
Njoftim fituesish i dates 18 shkurt 2021 – Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Bazuar në njoftimet e AKAFPK-së të datës 03 Shkurt 2021: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, dhe të datës 11 Shkurt 2021 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli...

Read More

/

February 15 2021
Njoftim fituesish i dates 15 shkurt 2021 për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Elektroteknikë” IV në KSHK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 Shkurt 2021: “për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Elektroteknikë” IV në KSHK”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe...

Read More

/

February 15 2021
Njoftim i datës 15 Shkurt 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 14 2021
NJOFTIM PËR SHPALLJE TË POZICIONIT VAKANT, PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË AKREDITIMIT TË OFRUESVE TË AFP, NË AGJENCINË KOMBËTARE TË ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Përgjegjës i Sektorit të Akreditimit të Ofruesve të AFP, në Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe KualifikimeveNë zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit...

Read More

/

February 11 2021
Njoftim për fitues i datës 11 shkurt 2021, për bashkpunëtorë për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 03 Shkurt 2021: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

February 8 2021
Njoftim i dates 8 shkurt 2021 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

February 3 2021
Njoftim për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022 (në vijim të njoftimit të datës 03 shkurt 2021)

Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime kujdesi për të moshuar”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Shërbime social shëndetësore”. Kërkesat për...

Read More

/

February 3 2021
Njoftim i dates 3 Shkurt 2021 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e 4 skeletkurrikulave

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE  KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR RISHIKIMIN E 4 SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022 Për të mbështetur rishikimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon: Bashkëpunëtorë për rishikimin e...

Read More

/

February 1 2021
Njoftim fituesish i dates 1 shkurt 2021 -KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Bazuar ne njoftimin e dates 25 Janar 2021 per bashkepunetore ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve vendosi te shpalle fitues: “Punonjës ndihmës në teknologjinë ushqimore ” Naime Borova – Kategori e...

Read More