AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

November 22 2021
Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2021- per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te kualifikimeve profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 15 Nentor 2021 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te kualifikimeve profesionale” vendosi te shpalle fitues: Riparime të pajisjeve elektronike  Niv...

Read More

/

November 22 2021
Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2021- per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 15 Nentor 2021 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale” vendosi te shpalle fitues: Riparime të pajisjeve elektronike...

Read More

/

November 22 2021
NJOFTIM I DATES 22 NENTOR PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

November 22 2021
NJOFTIM I DATES 22 NENTOR PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

November 15 2021
Njoftim i dates 15 Nentor 2021 – PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E PROGRAMEVE ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

November 15 2021
Njoftim i dates 15 Nentor 2021 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT:

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

November 15 2021
Njoftim i dates 15 Nentor 2021 – kerkohen bashkepunetore për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të kualifikimeve profesionale

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën...

Read More

/

November 14 2021
NJOFTIM PËR SHPALLJE TË POZICIONIT VAKANT, PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË PROFESIONEVE, NË DREJTORINË E PROFESIONEVE DHE KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE, NË AGJENCINË KOMBËTARE TË ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Përgjegjës i Sektorit të Profesioneve, në Drejtorinë e Profesioneve dhe Kualifikimeve Profesionale, në Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe KualifikimeveNë zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe...

Read More

/

November 13 2021
PËR SHPALLJE TË POZICIONIT VAKANT, PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË HARTIMIT TË KURRIKULAVE DHE MATERIALEVE MBËSHTETËSE, NË DREJTORINË E ZHVILLIMIT TË PROGRAMEVE DHE OFRUESVE TË AFP, NË AGJENCINË KOMBËTARE TË ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Përgjegjës i Sektorit të Hartimit të Kurrikulave dhe Materialeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Zhvillimit të Programeve dhe Ofruesve të AFP, në Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe KualifikimeveNë zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”...

Read More

/

November 13 2021
NJOFTIM PËR SHPALLJE TË POZICIONIT VAKANT, PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË ZHVILLIMIT TË VAZHDUAR PROFESIONAL TË MËSUESVE TË AFP, NË DREJTORINË E ZHVILLIMIT TË PROGRAMEVE DHE OFRUESVE TË AFP, NË AGJENCINË KOMBËTARE TË ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Vazhduar Profesional të Mësuesve në AFP, në Drejtorinë e Zhvillimit të Programeve dhe Ofruesve të AFP, në Agjencinë Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe KualifikimeveNë zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për...

Read More
  • 1
  • 2