AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

June 29 2022
Njoftim për fitues i datës 29 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 qershor 2022: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

June 29 2022
Njoftim për fitues i datës 29 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Programeve të 4 Kurseve të Unifikuara të FP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 qershor 2022: “Për hartimin e Programeve të 9 Kurseve të Unifikuara të FP dhe rishikimin e Programit të 1 Kursi të Unifikuar të FP”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan...

Read More

/

June 29 2022
Njoftim i datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për hartimin e 5 programeve dhe rishikimin e 1 programi të kurseve të unifikuara të formimit profesional (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022)

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

June 29 2022
Njoftim i datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli të arsimit profesional (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022)

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

June 24 2022
Njoftim i dates 24 qershor 2022-KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

June 24 2022
Njoftim i dates 24 qershor 2022 – KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

June 20 2022
Njoftim fituesish i dates 20 Qershor 2022 – Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Qershor 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi...

Read More

/

June 17 2022
Njoftim i dates 17 Qershor 2022 – për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

June 17 2022
Njoftim i dates 17 Qershor 2022 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 9 programeve dhe rishikimin e 1 programi të kurseve të unifikuara të formimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e...

Read More

/

June 8 2022
Njoftim i dates 8 Qershor 2022 – PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë (të ndryshuar), Ligjit nr. 7961 datë 12.7.1995 të Kodi të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, Ligjit...

Read More
  • 1
  • 2