AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE


/

December 18 2022
Njoftim fituesish i datës 22 nëntor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në Rishikimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për Rishikimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK; Rrjete të Dhënash, Mbështetje e Përdoruesve të TIK, Zhvillim Website, Shërbime Sociale...

Read More

/

December 18 2022
Njoftim fituesish i datës 22 nëntor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në Hartimin e Programeve Orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për Hartimin e Programeve Orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale: Administrim zyre, Multimedia, Programim, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si...

Read More

/

December 18 2022
Njoftim fituesish i datës 22 nëntor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në Rishikimin e Programeve Orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për Rishikimin e Programeve Orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale; Rrjete të Dhënash, Mbështetje e Përdoruesve të TIK, Zhvillim Website, Shërbime Sociale dhe Shëndetësore, komisioni bëri...

Read More

/

December 18 2022
Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2022 – per zgjedhjen e bashkepunetoreve per Komitetet Sektoriale

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 11 nëntor 2022, për pjesëmarrje në përbërjen e Komitetit Sektorial të Mikpritjes dhe Turizmit  të cilët do të mbështesin zhvillimin e Kornizës Shqiptare të...

Read More

/

December 18 2022
Njoftim i datës 2 dhjetor

NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E NJË ANËTARI TË KOMITETIT SEKTORIAL TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK)   Në mbështetje të ligjit nr.10 247, datë 4.3.2010 “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve” neni 11, pika 5, vendimit të Këshillit të Ministrave...

Read More

/

December 14 2022
Work shop për hartimin dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”, “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet për hartimin  dhe validimin e standardeve/përshkrimeve të kualifikimeve “Rrjete të dhënash”,  “Mbështetje e përdoruesve TIK” dhe “Programim”  gjatë muajit Janar dhe Shkurt....

Read More

/

December 13 2022
Takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon – Beograd 2022

Në datë 3 Mars 2022 u mbajt në Beograd takimi i Vizionit të Politikave për rolin e vlerësimit të jashtëm në rajon. Synimi i këtij takimi ishte rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në vendet anëtare të SEE...

Read More

/

December 13 2022
RRITJA E CILËSISË SË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL Zhvillimi i standardit të profesionit “Teknik i mesëm në bujqësi”

Arsimi dhe Formimi Profesional (AFP) pajis individët me njohuri, shprehi dhe kompetenca, qё kёrkohen pёr t’u punësuar nё njё profesion tё caktuar dhe pёr t’u integruar nё tregun e punёs.Roli i arsimit dhe formimit profesional është vendimtar në ndërtimin...

Read More

/

December 13 2022
Trajnimi për menaxhimin e të dhënave dhe hartimin e politikave të bazuara në evidencë në kuadër të projektit EQET SEE – komponenti QA

Më 12 dhe 13 prill 2022, në Podgoricë, Mali i Zi, u zhvillua trajnimi për menaxhimin e të dhënave dhe politikëbërjen e bazuar në dëshmi, i organizuar në kuadër të komponentit të Sigurimit të Cilësisë (QA) të projektit Përmirësimet...

Read More

/

December 13 2022
Takimi për zhvillimin e standardit rajonal të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm në arsimin para-universitar në kuadër të projektit Përmirësimet në cilësinë e arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE dhe komponenti i tij i Sigurimit të Cilësisë

Më datë 17 dhe 18 maj 2022 u mbajt në Beçiç të Malit të Zi, takimi për zhvillimin e standardit rajonal të kompetencave për vlerësuesit e jashtëm në arsimin para-universitar në kuadër të projektit Përmirësimet në cilësinë e arsimit...

Read More
  • 1
  • 2