Buletini i AKAFP


Broshurë Informative e AKAFP


Broshura Informative e AKAFP, Nr. 1


Broshura Informative e AKAFP, Nr. 2


Broshurë Informative e AKAFP, Nr. 5


Arsimi dhe Formimi Profesional, Nr. 11


Arsimi dhe Formimi Profesional, Nr. 12


Udhëzues për hartimin e kurrikulave të AFP në Shqipëri


UDHËZUES METODOLOGJIK PËR HARTIMIN E PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE NË SHQIPËRI


Building an Albanian Qualification Framework: