Gjatë periudhës 18-22 korrik EPALE do të organizojë Javën e Të Nxënit në Vendin e Punës. Të nxënit në vendin e punës u jep mundësinë punonjësve për t’i mbajtur njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e tyre të përditësuara, për të përvetësuar aftësi të reja dhe për të përmirësuar punësueshmërinë e tyre. Ai është i dobishëm si për punëmarrësit, ashtu edhe për punëdhënësit, pasi rrit konkurrueshmërinë dhe produktivitetin.

Ne jemi në kërkim të artikujve, blogjeve që shprehin një opinion, të burimeve dhe rasteve studimore në lidhje me:

– të nxënit në mjedise të alternuara (në klasë dhe online)

– sistemimet në punë, përvojën e punës dhe shkëmbimet e punës

– të nxënit dhe zhvillimin

– të nxënit e strukturuar

– të nxënit joformal dhe informal, të nxënit në komunitet ose në vendin e punës

Nëse keni një postim në formë blogu, një histori që bën lajm, ngjarje, video apo rast studimor që lidhet me të nxënit në vendin e punës, mund ta paraqisni për publikim duke na e dërguar në helpdesk@epale-support.eu (linku e dërgon e-mail-in). Duke postuar një material, ju do ta ndani atë me 15,000 përdoruesit e regjistruar të EPALE në mbarë Evropën.

Gjithashtu,mund të regjistroheni  (https://ec.europa.eu/epale/en/user/register)   dhe të ngarkoni materialin tuaj duke vizituar seksionin e blogjeve (https://ec.europa.eu/epale/en/content/epale_blog_post), atë të lajmeve (https://ec.europa.eu/epale/en/content/epale_article) , të eventeve (https://ec.europa.eu/epale/en/event-calendar) ose të burimeve (https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre).untitled1

Të nxënit në vendin e punës është një aspekt i rëndësishëm i të nxënit të  të rriturve. Ai u jep mundësinë punonjësve për t’i mbajtur njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e tyre të përditësuara, për të përftuar aftësi të reja dhe për të përmirësuar punësueshmërinë e tyre. Të nxënit në vendin e punës është i dobishëm për punëmarrësit si edhe për punëdhënësit, pasi rrit konkurueshmërinë dhe produktivitetin.

Gjatë periudhës 18–22 korrik EPALE do t’i kushtojë vëmendje të veçantë të nxënit në vendin e punës, duke ju sjellë shumë burime, artikuj në formë blogu dhe lajme interesante nga mbarë Europa. Ne po mbulojmë materiale që lidhen me:

– të nxënit në mjedise të alternuara (në klasë dhe online)

– sistemimet në punë, përvojën e punës dhe shkëmbimet e punës

– të nxënit dhe zhvillimin

– të nxënit e strukturuar

– të nxënit joformal dhe informal ose të nxënit në komunitet në vendin e punës

A e dini se: Një nga modelet më të përhapura për zhvillimin e stafit është modeli 70:20:10. Ai përbëhet nga:

Leave a Comment