STRUKTURA 2+1+1 VITE MËSIMORE

Nr Kompetencat profesionale në nivelin II në KSHK (për strukturën 2 vite mësimore) Kompetencat profesionale pas dy viteve të para të shkollimit nё nivelin III në KSHK (për strukturën arsimore 2+1 vite mësimore) Kompetencat profesionale e nivelit IV në KSHK (për strukturën arsimore 2+1+1 vite mësimore)
1 Hoteleri-turizëm

1. Kuzhine-pasticeri 2.Bar-restorant 3.Recepsion 4.Guidë turistike

5. Kuzhine Pasticeri Pilot

6.Recepsion pilot

7. Shërbime në hotel dhe restorant

8. Shërbime të udhëtimit dhe turizmit(2+2)

Hoteleri-Turizem
2 Shërbime mjetesh transporti

1.Shërbime elektroauto 2.Sherbime motorike 3.Shërbime xhenerike 4.Mekanika bujqësore

5. Shërbime karrocerie

Shërbime mjetesh transporti
3 Mekanik

1.Metalurgji dhe fonderi 2.Konstruksione metalike 3.Mirëmbajtje dhe riparime mekanike 4.Makina metelpunuese

5.Konstruksione metalike

Mekanikë
4 Elektroteknikë ( i integruar me Elektronikë)

1.Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të TU dhe TL 2.Elektromekanikë 3.Instalim elektrik civil dhe industrial 4.Riparim pajisjesh elektroshtepiake

5. Teknologji automatizimi

Elektroteknikë
5 Elektronikë

1.Telekomunikacion 2.Riparime të pajisjeve elektronike

Elektronikë
6 Instalues i sistemeve termohidraulike

1.Instalues i sistemeve termohidraulike

Panele diellore dhe hidraulike
7 Përpunim druri

1.Prodhime druri gjysmë të gatshme 2.Mobilieri dhe tapiceri

Përpunim druri
8 Ndërtim

1.Muratim-suvatim 2.Shtrim dhe veshje me pllaka 3.Karpentieri,hekurkthim dhe betonime 4.Punime dhe riparim rrugësh

5. Mirëmbajtje ndërtesash

Ndërtim
9 Tekstil-konfeksione 

1.Rrobaqepsi 2.Modelim

3. Tekstil

Tekstil-konfeksione 
10 Teknologji ushqimore

1.Teknologji e përpunimit të qumështit 2.Teknologji e përpunimit të brumërave 3.Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut 4.Teknologji e prodhimit të pijeve

Teknologji ushqimore
11 Bujqësi

1.Ferma bujqësore dhe blegtorale 2.Kopshtari 3.Frutikulturë4. Prodhim shtazor 5. Prodhim Bimor 6. Agroturizëm

Bujqësi
12 Teknologji kimike

1.Teknologji e përpunimit të naftës

Teknologji kimike
13 Shërbime sociale shëndetësore

1.Shërbime Kujdesi për fëmijë 2.Shërbime kujdesi për të moshuar

3. Animacion social

Shërbime sociale/shëndetësore
14 Poligrafi Poligrafi
15 Gjeologji/miniera

1.Miniera

Gjeologji-minera
16 Detari

1.Peshkim

Detari
17 Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji Nxjerrja e naftes gazit dhe ujit

Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji

STRUKTURA 2+2 VITE MËSIMORE

Nr Kompetencat profesionale në nivelin II në KSHK (për strukturën 2 vite mësimore) Kompetencat profesionale pas dy viteve të para të shkollimit nё nivelin IV në KSHK (për strukturën arsimore 2+2 vite mësimore)
1 Ekonomi-biznes 1.Llogari 2.Shërbime Bankare 3.Tregti 4.Sipërmarrje e Agjencisë Turistike

5. Sigurime

2 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 1.Mbështetje e përdoruesve të TIK 2.Rrjete të dhënash 3.Zhvillim-WEBSITE

3 Pyje 1.Silvikulture
4 Ekonomi bujqesore  1.Agrobiznes

5 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Pilot GIZ  1.Rrjete te dhenash Pilot GIZ

STRUKTURA 4 VITE MËSIMORE (BLLOK)

Nr Kompetencat profesionale në nivelin IV në KSHK (për strukturën 4 vite mësimore)
1 Gjeodezi
2 Veterinari
3 Inxhinieri Informatike Softwaresh
4 Shërbime kujdesi për të moshuar