Tabela e strukturës së Përshkrimeve të Kualifikimeve

Drejtimet mësimore

Niveli II i KSHK

(2 vjeçare)

Profilet mësimore

Niveli III i KSHK

(1 vjeçare)

Drejtimet/Profilet mësimore

Niveli IV i KSHK

(1; 2 dhe 4 vjeçare)

A

A-II-16- TEKNOLOGJI USHQIMORE

1

A1-III-16-Teknologji e përpunimit të brumërave

A-IV-18-Teknologji-Ushqimore

2

A2-III-18-Teknologji e prodhimit të pijeve

3

A3-III-17- Teknologjia e përpunimit të qumeshtit

4

A4-III-18-Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut

5

A5-III-18-Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve

B

B-II-2020 Ndërtim

1

B1-III-17-Muratim-suvatim

B-IV-19-Ndërtim

2

B2-III-21-Shtrim dhe veshje me pllaka

3

B3-III-18-Karpentieri, hekurkthim dhe betonim

4

B4-III-18-Punime dhe riparim rrugësh

5

B5-III-20-Punime dekorative dhe bojatisje

6

B6-III-16-Mirëmbajtje ndërtesash

C

C-II-20-Perpunim druri

1

C1- III-18-Mobileri dhe tapiceri

C-IV-19-Përpunim-druri

2

C2-III-17-Prodhime druri gjysmë të gatshme

D

D-II-17-Tekstil-Konfeksione

1

D1-III-19-Rrobaqepësi

D-IV-19-Tekstil-Konfeksion

2

D2-III-19-Tekstil

3

D3-III-19-Modelim

4

D4-III-16-Galanteri

E

E-II-17-Elektroteknikë

1

E1-III-18-Instalime elektrike civile dhe industriale

E-IV-21-Elektroteknikë

2

E2-III-19-Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të TU dhe TL

3

E3-III-19-Riparime të pajisjeve elektro-shtëpiake

4

E4-III-19-Elektromekanikë

5

E5-III-13-Teknologji Automatizimi

6

E6-IV-20-Riparimi i pajisjeve elektronike

7

E7-IV-20-Telekomunikacion

F

F-II-17-Mekanikë

1

F1-III-19-Makina metalpunuese

F-IV-19-Mekanikë

2

F2-III-18-Konstruksione metalike

3

F3-III-18-Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

4

5.

F4-III-18-Metalurgji dhe fonderi

F5-III-18-Teknologjia e përpunimit të metaleve

G

G-II-17-Hoteleri-turizëm

1

G1-III-18-Bar-restorant

G-IV-20-Hoteleri-Turizëm

2

G2-III-16-Kuzhine-Pasticeri

G2/1-III-20-Kuzhinë pasiçeri (pilot)

3

G3-III-16-Recepsion

G3/1-III-20-Recepsion (pilot)

4

G4-III-18-Guidë turistike

5

G5-III-18-Shërbime në hotele dhe restorante

6

G6-IV-18-Shërbime të udhëtimit dhe turizmit

H

H-II-16-Bujqësi

1

H1-III-19-Frutikulturë

H-IV-20-Bujqësi

2

H2-III-19-Ferma bujqësore dhe blegtorale

3

H3-III-19-Mbarështim të kafshëve dhe shpendëve

4

H4-III-20- Prodhim shtazor

5

H5-III-19-Kopshtari

6

H6-III-19-Prodhim bimor

7

H7-III-20- Akuakulturë

8

H8-III-18-Agroturizëm

9

H9-III-18-Shërbime kujdesi për kafshët

10

H10-IV-20-Teknologjia bujqesore

I

I-II-20-Gjeologji-Miniera

1

I1-III-20-Miniera

I-IV-16-Gjeologji-minera

2

I2-III-16-Markshajderi

3

I3-III-16-Gjeologji

J

J-II-20-Detari

1

J1-III-16-Peshkim

J-IV-17-Detari

2

J2-III-17-Teknikë Peshkimi

K

K-IV-2015-ELEKTRONIKË

L

L-II-17 -Ekonomi-biznes

1

2

L2-IV-19-Sigurime

3

L3-IV-19-Shërbime bankare

4

L4-IV-19-Llogari

5

L5-IV-19-Sipërmarrje e agjencisë turistike

6

L6-IV-20-Tregti

M

M-II-17-Shërbime mjete transporti

1

M1-III-18-Shërbime motori

M-IV-15-Shërbime mjetesh transporti

2

M2-III-18-Shërbime xhenerike

3

M3-III-18-Shërbime-elektroauto

4

M4-III-18-Shërbime karrocerie

5

M5-III-16-Shërbime në mjetet e rënda të transportit

6

M6-III-16- Mekanika bujqësore

7

M7-IV-20-Shërbime mekatronike në automjete

N

N-IV-17-Veterinari

O

O-II-17-Shërbime sociale shëndetësore

1

O1-III-20 Shërbime kujdesi për të moshuar

O-IV-16-Shërbime Social Shëndetësore

2

O2-III-20-Shërbime kujdesi për fëmijë

3

4

O3-III-16-Animacion Social

O4-III-12-Shërbime sociale

P

P-II-16-Poligrafi

Q

Q-II-17-Teknologji kimike

1

Q1-III-19-Teknologji e Përpunimit të Naftës

Q-IV-16-Teknologji Kimike

2

Q2-III-15-Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit

3

 

4

Q3-III-16-Teknologjia e përpunimit të plastikës dhe gomës

Q4-III-15-Teknologji e prodhimit të bojërave

R

R-IV-17-Gjeodezi

S

S-II-16-Pyje

1

S1-IV-16-Silvikulturë

2

S2-IV-18-Shfytëzim pyjesh

3

S3-IV-20-Florikulturë

4

S4-IV-17-Mbrojtje Mjedisi Pyjor

T

T-II-19-Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit

T1-II-20-Teknologji Informacioni dhe komunikimi-pilot

1

T1-IV-21-Rrjete të dhënash

2

T2-IV-21-Mbështetje e përdoruesve të TIK

3

T3-IV-21-Zhvillim website

4

T4-IV-21-Programim

5

T5-IV-20-Rrjete të dhënash (pilot)

U

U-IV-20 Shërbime kujdesi për të moshuar

V

V-II-20-Termohidraulikë

V-III-20-Instalues i sistemeve termohidraulike

V-IV-20-Panele diellore dhe hidraulike

X

X-II-20 Kërkim shpim dhe shfrytëzim nafte. gazi dhe uji

1

X1-III-16-Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit

X-IV-18-Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji

2

X2-III-16-Shpimi i puseve të naftës. gazit dhe ujit

Y

AA

AB

LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE NË NIVELIN V NË KSHK