LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE TË STRUKTURES 2+1+1 VITE MËSIMORE

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin II në KSHK (për strukturën 2 vite mësimore) Kualifikimet profesionale pas dy viteve të para të shkollimit nё nivelin III në KSHK (për strukturën arsimore 2+1 vite mësimore) Kualifimet profesionale e nivelit IV në KSHK (për strukturën arsimore 2+1+1 vite mësimore)
1 Hoteleri-turizëm

1. Kuzhinë-pastiçeri 2.Bar-restorant 3.Turizëm 4.Recepsion 5.Guidë turistike 6. Shërbime në hotele dhe restorante

7. Shërbime të udhëtimit dhe turizmit

Hoteleri-Turizem
2 Shërbime mjetesh transporti

1.Shërbime elektroauto 2.Shërbime motori 3.Shërbime xhenerike 4.Shërbime karrocerie

5.Mekanika bujqësore

6.Shërbime në mjete të rënda të transportit

Shërbime mjetesh transporti
3 Mekanike

1.Metalurgji dhe fonderi 2.Konstruksione metalike 3.Mirëmbajtje dhe riparime mekanike 4.Makina metalpunuese

5. Teknologjia e përpunimit të metaleve

Mekanikë
4 Elektroteknikë e integruar me Elektronikë

1.Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të TU dhe TL 2.Elektromekanikë 3.Riparues të pajisjeve elektro-shtëpiake

4.Instalime elektrike civile dhe industriale 5.Teknologji automatizimi

Elektroteknikë
5 Elektronikë

1.Telekomunikacion 2.Riparime të pajisjeve elektronike 3.Mekatronikë

Elektronikë
6 Termohidraulikë

1.Instalime hidraulike 2.Instalime të sistemeve të ngrohje-ftohjes

Termohidraulikë
7 Përpunim druri

1.Prodhime druri gjysmë të gatshme 2.Mobilieri dhe tapiceri

Përpunim druri
8 Ndërtim

1.Muratim-suvatim 2.Shtrim dhe veshje me pllaka 3.Karpentieri,hekurkthim dhe betonime 4.Punime dhe riparim rrugësh 5.Punime dekorative dhe bojatisje 6. Mirëmbajtje ndërtesash

Ndërtim
9 Tekstil-konfeksione

1.Rrobaqepësi 2.Modelim 3.Galanteri 4.Tekstil

Tekstil-konfeksione
10 Teknologji ushqimore

1.Teknologji e përpunimit të qumështit 2.Teknologji e përpunimit të brumërave 3.Teknologji e përpunimit të fruta-perimeve 4.Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut 5.Teknologji e prodhimit të pijeve

Teknologji ushqimore
11 Bujqësi

1.Ferma bujqësore dhe blegtorale 2.Kopshtari 3.Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve 4.Frutikulturë 5. Agroturizëm 6. Shërbime kujdesi për kafshë

7. Prodhim bimor

Bujqësi
12 Teknologji kimike

1.Teknologji e përpunimit të naftës 2.Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit 3.Teknologji e prodhimit të bojërave 4.Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

Teknologji kimike
13 Shërbime sociale shëndetësore

1.Shërbime Kujdesi pë fëmijë 2.Shërbime kujdesi për të moshuar 3.Shërbime sociale 4.Animacion social

Shërbime sociale/shëndetësore
14 Zeje/Artizanat

1.Punime argjendarie 2.Punime guri 3.Punime bakri 4.Punime tezgjahu 5.Punime artistike druri

Zeje/Artizanat
15 Poligrafi

1.Libërlidhje 2.Faqosje 3.Projektim grafik

Poligrafi
16 Gjeologji/miniera

1.Gjeologji 2.Miniera 3.Shpim 4.Markshajderi

Gjeologji-minera
17 Detari

1.Peshkim 2.Përpunim peshku 3. Teknikë peshkimi

Detari
18 Teknologji agroushqimore

1.Teknologji e produkteve blegtorale dhe peshkut 2.Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike 3.Teknologji e produkteve bujqёsore

Teknologji agroushqimore
19 Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji

1.Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit 2.Nxjerrja e naftës,gazit dhe ujit

Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji

LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE TË STRUKTURES 2+2 VITE MËSIMORE

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin II në KSHK (për strukturën 2 vite mësimore) Kualifikimet profesionale pas dy viteve të para të shkollimit nё nivelin IV në KSHK (për strukturën arsimore 2+2 vite mësimore)
1 Ekonomi-Biznes 1.Llogari 2.Shërbime bankare 3.Tatim-taksa 4.Sigurimet 5.Tregti 6.Sipërmarrje e Agjencisë Turistike
2 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 1.Mbështetje e përdoruesve të TIK 2.Rrjete të dhënash 3.Zhvillim-WEBSITE 4.Multimedia
3 Pyje 1.Shfrytëzim pyjesh 2.Silvikulture 3.Mbrojtje mjedisi pyjor 4.Florikulturë
4 Ekonomi bujqësore 1.Marketing bujqësor 2.Agrobiznes 3.Agroturizёm 4.IT nё bujqësi 5.Zhvillim rural
5 Ekonomi-biznes/Administrim zyre 1.Administrim biznes

LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE TË STRUKTURES 4 VITE MËSIMORE (BLLOK)

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin IV në KSHK (për strukturën 4 vite mësimore)
1 Gjeodezi
2 Veterinari
3 Shërbime kujdesi për të moshuar

LISTA E KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE NË NIVELIN V NË KSHK

Nr Kualifikimet profesionale në nivelin V në KSHK (pas të mesëm)
1 Shërbime detare në kuvertë
2 Kontrolli Laboratorik i ushqimit
3 Dizenjim Mode