Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 16 Mars 2021 per njoftimin External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania  komisioni i ngritur, mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues Znj. Mirela Andoni.

Tirane me 1 Prill 2021