Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 31 Janar 2020 per Audit te projektit “NATIONAL COORDINATORS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNING ”, komisioni i ngritur, mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues Znj. Valbona Merko.

Tirane me 13 Shkurt 2020