Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Qershor 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 2 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

  • Për lëndën profesionale “Gjeografi e turizmit”, kl.12, (108 orë), të profilit mësimor “Shërbime të udhëtimit dhe turizmit”, Niv. III i AP (Niv. IV i KSHK)

1. Aferdita Alizoti Mehlli – Kategori e Larte

2. Dhimiter Doka – Kategori e Larte

  • Për lëndën profesionale “Bazat e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”, kl.10, (72 orë) dhe kl.11 (34 orë), të drejtimit mësimor “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niv. I i AP (Niv. II i KSHK)

1. Anisa Melishte- Kategori e Larte

2. Elida Mesi- Kategori e Larte

3. Rigelsa Gupe- Kategori e Mesme

4. Loreta Polaj- Kategori e Mesme