Bazuar ne njoftimin e dates 7 Prill 2021 -“We are looking for “Legal Expert for FORWORK Project” , komisioni pasi shqyrtoi dosjen e kandidateve vendosi te shpalle fitues :

Sami Velçani

Tirane me 22 Prill 2021