AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

NJOFTIM I DATËS 30 MAJ 2016 – PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. NJOFTIM I DATËS 30…
AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE E KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR HARTIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 Për të mbështetur hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli III.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Tregti”, Niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Punime dekorative dhe lyerje” Niveli II, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Shërbime për mjete të rënda transporti” Niveli II, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.
2.Kërkesat për hartuesit e skeletkurrikulave: 2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e skeletkurrikulave:
 1. Të kenë përvojë si mësues në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e skeletkurrikulave:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 3. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 06 Qershor 2016, ora 16:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve  www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës. Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 4 22 30 497 Email: teuta.braco@akafp.gov.al,