AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim i dates 30 Prill 2019- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e 5 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Për të mbështetur hartimin e Programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Panele diellore”.
 2. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Frutikulturë”.
 3. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Udhërrëfyes turistik”.
 4. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Mekanik i makinave industriale”.
 5. Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Instalime dhe mirëmbajtje e sistemeve ngrohëse-ftohëse”.
 1. Kërkesat për hartuesit e programeve të kurseve të unifikuara:
2.1. Kërkesa të përgjithshme për hartuesit e programeve të kurseve të unifikuara:
 1. Të kenë përvojë si mësues/instruktor në kurset e formimit profesional ose në arsimin e mesëm profesional;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për hartuesit e programeve të kurseve të unifikuara:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në drejtimin përkatës ose shkollën e mesme profesionale në fushën përkatëse;
 2. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave/programeve të kurseve;
 3. Të kenë përvojë si mësues/instruktor në drejtimin/profilin përkatës;
 4. Të kenë përvojë pune në profesionin përkatës
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim;
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të mesme profesionale
Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 07 Maj 2019, ora 16:00. Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorazi në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497