Kërkohen bashkëpunëtore të jashtëm në hartimin e standardeve të profesionit ,përkatesisht 9 ekspertë për profesionin ‘’Recepsionist’’ dhe 9 ekspertë për profesionin Kuzhinier.

Kandidatët për hartimin e standardeve të profesionit Recepsionist dhe Kuzhinier, duhet të plotësojnë respektivisht këto kritere:

 

Kërkesa të përgjithshme:

Të kenë përvojë pune në fushën përkatëse ose në mësimdhënie në këtë fushë;

Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;

Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;

Kërkesa të veçanta për hartuesit e standardeve te profesionit Kuzhinier dhe Recepsion, ekspertë nga biznesi:

Të kenë të paktën 3 vite përvojë pune në fushën profesionale përkatëse apo në mësimdhënie;

Të kenë mbaruar arsimin e mesëm ose të lartë dhe të ketë kualifikime në fushën përkatëse;

Të kenë marrë pjesë në veprimtari të ndryshme trajnuese për zhvillim e tyre profesional.

Kërkesa të veçanta për hartuesit e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, ekspertë nga ofruesit:

Të kenë mbaruar arsimin e mesëm ose të lartë në fushën e përkatëse;

Të zotërojnë aftësitë e nevojshme të fushës përkatëse të kualifikimit profesional;

Të ketë eksperiencë pune si mësues/instruktorë praktikash profesionale ose si bashkëpunëtor i AKAFPK-së.

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

Kërkesë për Aplikim.

CV

Fotokopje e Diplomës/Certifikatës që dëshmon kualifikimin në fushën përkatëse profesionale.

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 9 Nentor 2015 ora 16:00.

 

Aplikuesit do të vlerësohen në bazë të dokumentacionit të dorëzuar në AKAFPK.

7 Comments

Leave a Comment