Mbështetur në njoftimin e datës 29.12.2014 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-sw në pozicionin MENAXHER/E PROJEKTI dhe MENAXHER/E I/E FINACES në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, shpalli fituesit e fazës së parë të përzgjedhjes, në bazë të dokumentacionit të dorëzuar për pozicionin MENAXHER/E FINANCE:

  1. Denis Carcani
  2. Mirela Kellezi
  3. Ada Pulaha.

Faza e dytë e pozicionit MENAXHER/E FINACE do të jetë intervista me gojë, ku do të zgjidhet fituesi/ja.

Intervista do të zhvillohet më datë 27 mars 2015, ora 10:00 pranë AKAFPK. Adresa si me poshte:

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK) – (Godinë katër katëshe, Kati i katërt)

Rruga: Naim Frashëri,  Nr. 37, Tiranë, (Pranë “21 dhjetorit”)

Web site: www.akafp.gov.al

Tel/fax.+355 4 2230497

Kandidatët e pranuar në intervistë duhet të paraqiten pranë ambientit të caktuar në orën 10:00.  Kandidatët duhet të bëjnë dorëzimin e dosjes me të gjitha dokumentet vërtetuese të fotokopjuara deri me datë 25.03.2015.

 

Lidhur me pozicionin MENAXHER/E PROJEKTI, komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionin, vendosi të përsërisë procesin për këtë pozicion të rëndësishëm, sepse kandidaturat që kishin aplikuara nuk përmbushnin kriteret e duhura.