Mbështetur në njoftimin e datës 9.03.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin MENAXHER/E PROJEKTI në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, shpalli fituesit e fazës së parë të përzgjedhjes, në bazë të dokumentacionit të dorëzuar për pozicionin MENAXHER/E PROJEKTI:

Elona Daci

Faza e dytë e pozicionit MENAXHER/E PROJEKTI do të jetë intervista me gojë, ku do të zgjidhet fituesi/ja.

Intervista do të zhvillohet më datë 27 mars 2015, ora 10:00 pranë AKAFPK. Adresa si me poshtë:

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK) – (Godinë katër katëshe, Kati i katërt)

Rruga: Naim Frashëri,  Nr. 37, Tiranë, (Pranë “21 dhjetorit”)

Ëeb site: www.akafp.gov.al

Tel/fax.+355 4 2230497