Tabela e strukturës së Bankave të testeve në AP – 2020-21

Drejtimet mësimore

Niveli II i KSHK

(2 vjeçare)

Profilet mësimore

Niveli III i KSHK

(1 vjeçare)

Drejtimet/Profilet mësimore

Niveli IV i KSHK

(1; 2 dhe 4 vjeçare)

A

A-II-20-BT-TEKNOLOGJI USHQIMORE

1

A1-III-20-BT-Teknologji e përpunimit të brumërave

A-IV-20-BT-TEKNOLOGJI USHQIMORE

2

A2-III-20-BT-Teknologji e prodhimit të pijeve

3

A3-III-20-BT-Teknologji e përpunimit të qumështit

4

A4-III-20-BT-Teknologji e pёrpunimit tё mishit dhe peshkut

5

A5-III-20-BT-Teknologji e pёrpunimit tё frutave dhe perimeve

B

B-II-20-BT- NDËRTIM

1

B1-III-20-BT-Muratim dhe suvatim

B-IV-20-BT- NDËRTIM

2

B2-III-20-BT-Shtrim dhe veshje me pllaka

3

B3-III-20-BT-Karpentieri, hekurkthim dhe betonim

4

B4-III-20-BT-Punime dhe riparim rrugësh

5

B5-III-20-BT-Punime dekorative dhe bojatisje

6

B6-III-20-BT-Mirëmbajtje ndërtesash

C

C-II-20-BT-PËRPUNIM DRURI

1

C1-III-20-BT-Mobileri dhe tapiceri

C-IV-20- BT-PËRPUNIM DRURI

2

C2-III-20-BT-Prodhime druri gjysëm të gatshme

D

D-II-20-BT- TEKSTIL KONFEKSIONE

1

D1-III-20-BT-Rrobaqepsi

D-IV-20-BT- TEKSTIL KONFEKSIONE

2

D2-III-20-BT-Tekstil

3

D3-III-20-BT-Modelim

4

D4-III-20-BT-Galanteri

E

E-II-20-BT-ELEKTROTEKNIKË

1

E1-III-20-BT-Instalim elektrik civil dhe industrial

E-IV-20-BT-ELEKTROTEKNIKË

2

E2-III-20-BT- Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TL

3

E3-III-20-BT- Riparime të pajisjeve elektroshtëpiake

4

E4-III-20-BT-Elektromekanik

5

E5-III-20-BT-Teknologji automatizimi

6

E6-IV-20-BT-Riparime të pajisjeve elektronike

7

E7-IV-20-BT-Telekomunikacion

F

F-II-20-BT-MEKANIKË

1

F1-III-20-BT-Makina metalpunuese

F-IV-20-BT- MEKANIKË

2

F2-III-20-BT-Konstruksione metalike

3

F3-III-20-BT-Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

4

5.

F4-III-20-BT-Metalurgji dhe fonderi

F5-III-20-BT-Teknologjia e perpunimit te metaleve

G

G-II-20-BT-HOTELERI TURIZËM

1

G1-III-20-BT-Bar restorant

G-IV-20-BT- HOTELERI TURIZËM

2

G2-III-20-BT-Kuzhinë pasiçeri

G2/1-III-20-BT-Kuzhinë pasiçeri (pilot)

3

G3-III-20-BT-Recepsion

G3/1-III-20-BT-Recepsion (pilot)

4

G4-III-20-BT-Guidë turistike

5

G5-III-20-BT-Shërbime në hotel dhe restorant

6

G6-IV-20-BT-Shërbime të udhëtimit dhe turizmit

H

H-II-20-BT- BUJQËSI

1

H1-III-20-BT-Frutikulturë

H-IV-20-BT- BUJQËSI

2

H2-III-20-BT-Ferma bujqësore e blegtorale

3

H3-III-20-BT-Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve

4

H4-III-20-BT- Prodhim shtazor

5

H5-III-20-BT- Kopshtari

6

H6-III-20-BT-Prodhim bimor

7

H7-III-20- BT-Akuakulturë

8

H8-III-20- BT-Agroturizëm

9

H9-III-20-BT- Shërbime kujdesi për kafshë

10

H10-IV-20-BT-Teknologji bujqësore

I

I-II-20-BT- GJEOLOGJI MINIERA

1

I1-III-20-BT-Miniera

I-IV-20- BT-GJEOLOGJI MINIERA

2

I2-III-20-BT-Markshejderi

3

I3-III-20-BT-Gjeologji

J

J-II-20-BT-DETARI

1

J1-III-20-BT-Peshkim

J-IV-20-BT- DETARI

2

J2-III-20-BT-Teknikë peshkimi

K

K-IV-20-PO-ELEKTRONIK

L

L-II-20-BT-EKONOMI BIZNES

1

2

L2-IV-20-BT-Sigurime

3

L3-IV-20-BT-Shërbime bankare

4

L4-IV-20-BT-Llogari

5

L5-IV-20-BT-Sipërmarrje e agjencisë turistike

6

L6-IV-20-BT-Tregti

M

M-II-20-BT- SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI

1

M1-III-20-BT-Shërbime motorrike

M-IV-20- BT-SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI

2

M2-III-20-BT-Shërbime xhenerike

3

M3-III-20-BT-Shërbime elektroauto

4

M4-III-20-BT-Shërbime karrocerie

5

M5-III-20-BT-Shërbime për mjete të rënda transporti

6

M6-III-20-BT-Mekanikë bujqësore

7

N

N-IV-20-BT-VETERINARI

O

O-II-20- BT-SHËRBIME SOCIAL SHËNDETËSORE

1

O1-III-20-BT-Shërbime kujdesi për të moshuar

O-IV-20-BT- SHËRBIME SOCIAL SHËNDETËSORE

2

O2-III-20- BT-Shërbime kujdesi për fëmijë

3

O3-III-20-BT-Animacion social

P

P-II-20-BT-POLIGRAFI

Q

Q-II-20-BT-TEKNOLOGJI KIMIKE

1

Q1-III-20-BT-Teknologji e përpunimit të naftës

Q-IV-20- BT-TEKNOLOGJI KIMIKE

2

Q2-III-20-BT-Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit

3

Q3-III-20-BT- Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

R

R-IV-20-BT-GJEODEZI

S

S-II-20-BT- PYJE

1

S1-IV-20-BT-Silvikulturë

2

S2-IV-20-BT-Shfrytëzim pyjesh

3

S3-IV-20-BT-Florikulturë

4

S4-IV-20-BT-Mbrojtje e mjedisit pyjor

T

T-II-20-BT- TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI

T1-II-20-BT-Teknologji Informacioni dhe komunikimi-pilot

1

T1-IV-20-BT-Rrjete të dhënash

2

T2-IV-20-BT-Mbështetje e përdoruesve të TIK

3

T3-IV-20-BT-Zhvillim website

4

5

T5-IV-20-BT-Rrjete të dhënash (pilot)

U

U-IV-20-BT-SHËRBIME KUJDESI PËR TË MOSHUAR (PILOT)

V

V-II-20-BT-TERMOHIDRAULIKË

V-III-20-BT-Instalues i sistemeve termohidraulike

V-IV-20-BT-Panele diellore dhe hidraulike

X

X-II-20-BT- KËRKIM, SHPIM DHE SHFRYTËZIM NAFTE, GAZI DHE UJI

1

X1-III-20-BT-Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit

X-IV-20-BT- KËRKIM, SHPIM DHE SHFRYTËZIM NAFTE, GAZI DHE UJI

2

X2-III-20-BT-Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit

Y

AA

AB