Banka testesh për kualifikimet profesionale të strukturës 2+1+1 vite mësimore

tr]

 

Nr Niveli I (2 vjeçar) Klasa 10-11 DREJTIMI MESIMOR Niveli II (1 vjeçar) Klasa 12 PROFILI MESIMOR Nr Niveli III (1 vjeçar) Klasa 13 DREJTIMI MESIMOR
1 Hoteleri-turizëm 1. Recepsion
2. Bar-restorant
3. Kuzhinë-pastiçeri
4. Guida turistike
1Hoteleri-turizëm
2 Shërbime mjetesh transporti 1. Shërbime motorike
2. Shërbime xhenerike
3. Shërbime elektroauto
4. Shërbime karrocerie
2 Shërbime mjetesh transporti
3

4

Mekanikë

Mekanik i kombinuar (pilot-PEM)

1. Makina metalpunuese
2. Konstruksine metalike
3. Mirëmbajtje dhe riparime mekanike
3 Mekanikë
5

6

Elektroteknikë

Elektroteknik i kombinuar (pilot-PEM)

1. Instalime elektrike civile dhe industriale
2. Instalim dhe mirëmbajtje e TU dhe TL
3. Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake
4. Elektromekanik
5. Teknologji automatizimi (pilot – PEM)
4 Elektroteknikë
7 Elektronikë 1. Telekomunikacion
2. Riparime të pajisjeve elektronike
5 Elektronike
8

9

10

Përpunim druri.

Përpunim druri (pilot-PEM).

Përpunim druri i kombinuar (pilot-PEM).

1. Prodhime druri gjysëm të gatshme
2. Mobileri dhe tapiceri
6 Përpunim druri
11 Ndërtim 1. Shtrim dhe veshje me pllaka
2. Karpenteri, hekurkthim dhe betonim
3. Muratim dhe suvatim
4. Punime dhe riparim rrugësh
7 Ndërtim
12

13

Tekstil-konfeksione

Konfeksione (pilot-PEM).

1. Rrobaqepësi
2. Modelim
8 Tekstil-konfeksione
14 Teknologji ushqimore 1. Teknologji e përpunimit të qumështit
2. Teknologji e përpunimit të brumërave
3. Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike

4. Teknologjia e përpunimit të mishit dhe peshkut
9 Teknologji ushqimore
15 Bujqësi 1. Ferma bujqësore e blegtorale
2. Frutikulturë
3. Rritje e kafshëve e shpendëve
4. Mekanikë bujqësore
5. Kopshtari.
6. Prodhim shtazor (shk. Bushat)
7. Akuakulturë
8. Prodhim bimor
10 Bujqësi
16 Teknologji agroushqimore 1. Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike (si e drejtimit Teknologji Ushqimore)
17 Shërbime sociale dhe shëndetësore 1. Shërbime kujdesi për të moshuar.
2. Shërbime kujdesi për fëmijë
11 Shërbime sociale dhe shëndetësore
18 Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET) 1. Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET) 12 Instalues i sistemeve termohidraulike (pilot-AlbVET)
19 Teknologji kimikeTeknologji Kimike
20 Poligrafi
21 Detari
22 Peshkim
23 Gjeologji miniera 1. Miniera
24 Kërkim, shpim dhe shfrytezim nafte, gazi dhe uji

Banka testesh për kualifikimet profesionale të strukturës 2+2 vite mësimore

Nr Niveli I (2 vjeçar) Klasa 10-11 DREJTIMI MESIMOR Niveli II-III (2 vjeçar) Klasa 12-13 PROFILI MESIMOR
1 Ekonomi – biznes 1. Llogari
2. Shërbime bankare
3. Sipërmarrje e agjencisë turistike
4. Sigurime

5. Tregti
2 Ekonomi biznes/Administrim zyre (pilot-PEM) Administrim biznesi (pilot-PEM)
3 Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) 1. Rrjete të dhënash
2. Mbështetje e përdoruesve të TIK
3. Zhvillim website
4 Teknologji informacioni dhe komunikimi (pilot-PEM) Elektronik në teknologjinë e automatizimit (pilot-PEM)
5 Pyje 1. Silvikulturë
2. Shfrytëzim pyjesh
2. Florikulturë
6 Ekonomi bujqësore Agrobiznes

Banka testesh për kualifikimet profesionale të strukturës bllok 4 vite mësimore

Nr Niveli I-II-III (4 vjeçar) Klasa 10-11-12-13 DREJTIMI MESIMOR
1 Veterinari
2 Gjeodezi