AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 18 Tetor 2017 – kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të nivelit dhe të maturës në arsimin profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kodit Civil neni 659 e vijues; të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë; të Ligjit nr.15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr.321, datë 21.04.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve”; të Rregullores së Brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me: Hartimin e programeve orientuese të nivelit për kualifikimin profesional: Peshkim, Niveli II (Drejtimi mësimor Detari) Peshkim, Niveli III, drejtimi Peshkim (pjesa e praktikës së integruar) Kërkim shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji, Niveli I Tregti, Niveli III Teknologji informacioni dhe komunikimi- Pilot GIZ, Niveli I Rrjete të dhënash, Niveli III (Pilot-GIZ) (pjesa e praktikës së integruar) Gjeologji miniera, Niveli III (pjesa e praktikës së integruar) Hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional: Peshkim Gjeologji miniera Tregti Rrjete të dhënash (Pilot-GiZ) Inxhinieri Informatike Softwaresh (Hermann Gmeiner) Kandidatët e interesuar për këtë shërbim duhet të plotësojnë këto kërkesa: Kërkesa të përgjithshme Të jenë shtetas shqiptarë. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar. Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme të fushës përkatëse të kualifikimit profesional. Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse. Kërkesa të veçanta: Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën përkatëse profesionale. Të ketë jo më pak se pesë vite eksperiencë pune në fushën përkatëse, ose si bashkëpunëtor i AKAFPK-së për kualifikimin profesional të mësipërm. Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup. Do të preferohen ata kandidatë, të cilët janë trajnuar për vlerësimin përfundimtar të nxënësve në shkollat profesionale apo zhvillojnë lëndët përkatëse. Paraqitja e dokumenteve Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24 Tetor 2017, ora 16:30, dorazi, në Zyrën e Administratës së AKAFPK-së me adresë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr.37, Tiranë, ose në rrugë elektronike (të skanuara) në adresën info@akafp.gov.al këto dokumente: Kërkesë për Aplikim. CV Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë. Fotokopje e dokumentit origjinal, që vërteton kryerjen e kualifikimeve, trajnimeve dhe specializimeve të ndryshme (në se disponohen). (Mosparaqitja e plotë e dokumenteve sjell skualifikim të kandidatit). Të gjitha njoftimet e mëtejshme në lidhje me vazhdimin e proçedurave të konkurrimit për këtë shërbim, mund t’i gjeni në adresën e Web Site të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve www.akafp.gov.al