AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Baza Ligjore

Kreu > Rreth AKAFPK > Baza Ligjore

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar;
Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”;
Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;
Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar;
Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
Ligj nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
Ligji nr. 8480, datë 27.05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”.

RREGULLORE:

STRATEGJI:

Strategjia 2021-2023

Strategji të AKAFPK-së