AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Baza Ligjore

Kreu > Rreth AKAFPK > Baza Ligjore

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

           Ligji nr 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”

Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar;
Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”;
Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 
Ligj nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
Ligji nr. 8480, datë 27.05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”.

VKM nr 454, datë 26.07.2023 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional.

 

Urdhër i përbashkët nr. 163, datë 06.06.2022 “Për ngritjen dhe përbërjen e Komitetit Sektorial të Mikpritjes dhe Turizmit. 

Urdhër i përbashkët nr 159, datë 10.07.2023 “Për miratimin e rregullores së funksionimit të sekretariatit teknik të Komiteteve Sektoriale

 

RREGULLORE:

STRATEGJI:

Strategjia 2021-2023

Strategji të AKAFPK-së