AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Vetvlerësimi i IoAFP-ve​

Kreu > Çfare ofrojmë > Vetvlerësimi i IoAFP-ve​

Instrumente ndihmëse për procesin e vetëvlerësimit

Raporti i vetëvleresimit IoAFP Template

Akreditimi Institucional i IOAFP-ve

Institucione të akredituara​

Institucione në proces akreditimi​

Monitorimi i ofruesve të akredituar të AFP-së​

Kalendari i trajnimeve të vlerësuesve të jashtëm​

Njohja e të nxënit të mëparshëm

Njohja e të nxënit të mëparshëm: është procesi i mësimnxënies, nëpërmjet të cilit rezultatet e të nxënit të një individi njihen zyrtarisht si aftësi dhe kompetenca, si nëpërmjet dhënies së një kualifikimi në formën e një certifikate, diplome apo titulli, ashtu edhe nëpërmjet dhënies së ekuivalencës, njësive të krediteve, vleftësimit të aftësive dhe/ose kompetencave të fituara.