AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Rreth AKAFPK

Kreu > Rreth AKAFP

Misioni

Ne permbushjen e misionit te saj te saj, Agjencia do te kryeje funksionet e meposhtme:
Harton dhe rishikon regjistrin kombetar te profesioneve, te kualifikimeve, nivelet dhe standardet perkatese;
Harton dhe rishikon skelet-kurrikulat e kualifikimeve profesionale;
Harton dhe rishikon standardet e trajnimit te mesim-dhenesve te AFP-se; Percakton parimet dhe kriteret e vleresimit dhe certifikimit per kualifikimet profesionale dhe administron regjistrin kombetar te certifikatave te leshuara;

Vizioni

Një sistem i integruar dhe fleksibël i kualifikimeve profesionale në përputhje me ndryshimet ekonomike dhe sociale, me nevojat e tregut të punës, i cili mundëson zhvillimin e burimeve njerëzore dhe infrastrukturore.

Baza Ligjore

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar;
Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”;
Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;
Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar;
Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;

Struktura Organizative

Partnerët