AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Programet
Orientuese

Programet orientuese të niveleve të kualifikimeve profesionale 2-5 të KSHK-së:

Programet orientuese për provimet e niveleve të kualifikimeve (niveli 2-5 të KSHK-së) për lëndët profesionale kanë si qëllim të orientojnë punën e mësimdhënësve, përgatitjen e individëve/kandidatëve për t’u fokusuar në konceptet dhe shprehive kryesore të mësuara gjatë niveleve përkatëse të kualifikimeve në lëndët profesionale.

Programet orientuese të Maturës shtetërore profesionale:

Programet orientuese për provimet e maturës shtetërore për lëndët profesionale kanë si qëllim të orientojnë punën e mësimdhënësve, përgatitjen e individëve/kandidatëve dhe hartuesve të testeve përfundimtare për t’u fokusuar në konceptet dhe shprehitë kryesore të mësuara gjatë viteve në lëndët profesionale.

Veprimtari të tjera

Suplementet e certifikatave të kualifikimeve profesionale janë dokumente të cilat u bashkëngjiten certifikatave profesionale të niveleve, për të gjitha strukturat e arsimit profesional. Në këtë dokument janë të përfshira kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimimit të kualifikimit përkatës, mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të çdo niveli.

Materialet mësimore mbështetëse

Suplementet e certifikatave të kualifikimeve profesionale janë dokumente të cilat u bashkëngjiten certifikatave profesionale të niveleve, për të gjitha strukturat e arsimit profesional. Në këtë dokument janë të përfshira kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimimit të kualifikimit përkatës, mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të çdo niveli.