AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Programi i Transparencës

Kreu > Programi i Transparencës

Programi i Transparencës

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AKAFPK

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKAFPK

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Shërbimet që ofrohen nga AKAFPK

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AKAFPK

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AKAFPK

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AKAFPK