AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

December 2 2022

Programi i Transparences

Programi i Transparencës

Kreu > Programi i Transparencës

Programi i Transparencës

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve

Kuadri ligjor rregullator Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AKAFPK

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKAFPK

 • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara (sipas viteve)
 • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset (sipas viteve)
 • Donacione, sponsorizime (sipas viteve)
 • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara*
 • Shënim: AKAFPK nuk ka donacione apo sponsorizime ndër vite. Gjithashtu AKAFPK nuk ka subjekte të licencuara. 

Shërbimet që ofrohen nga AKAFPK

 • Lista e Shërbimeve* që ofron AKAFPK, përfshirë
  • tarifat përkatëse (nuk ka)
  • formular aplikimi (kërkesë me shkrim)
  • afati kohor për 2 procedurat e para është 10 ditë pune, ndërsa pë akreditimin e IoAFP-ve është 6 muaj
  • procedurë aplikimi (fizikisht pranë institucionit)

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AKAFPK

 • Njoftimi dhe konsultimi publik
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi*
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes*
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AKAFPK*
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Shënim: AKAFPK nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AKAFPK

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AKAFPK*
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
 • Procedura e ankimimit*

Shënim: AKAFPK nuk e ofron këtë shërbim.

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AKAFPK

Shënim: AKAFPK vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.