AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Materiale mësimore mbështetëse

Kreu > Çfare ofrojmë > Dokumenta Kurrikulare > Materiale mësimore mbështetëse
Nr. Materiale Mësimore Mbështetëse
1 1-Per lenden Agroturizem kl.12 (Agroturizem)-20
2 1-Për lëndën “Bazat e bujqësisë organike”, kl.13, të drejtimit “Bujqësi”, 2013
3 1-Për lëndën “Përmirësimi ujor dhe sistemimi i tokave”, kl.13 të drejtimit “Bujqësi”, 2014
4 1-Për lëndën Perime dhe lule-Kl 10 e 11 (Bujqësi) 2016
5 1-Për lëndën Të ushqyerit e kafshëve bujqësore-Kl 12 (Ferma bujq e blegt) 2016
6 1-Lenda-Bimet dekorative e aromatike-kl.12 (Kopshtari)-2018
7 1-Lenda-Bimet e arave-kl.10 (Bujqesi)-2017
8 1-Lenda-Drejtim fermash bujqesore-kl.13 (Bujqesi) 2017
9 1-Lenda-Zoohigjene-kl.11 (Bujqesi) 2019 

10 1-Mbrojtja e kulturave drufrutore-Kl 12 (Frutikulture)
11 1-Lenda Frutikulture-kl.12 (Frutikulture) 2019
12 1-Lenda Zookulturë-kl.12 (Prodhim shtazor-Mbareshtrim kafshesh) 2019
13 1-Drejtim ligjshmeri ekonomi ne bujqesi-kl 13 (Bujqesi) 2020
14 1-Agroteknologji kultura te arave-kl 12(Prodhim bimor)-2020
15 1-Bazat e Bujqesise – kl 10 (Bujqesi) 2020
15 1-Bazat e Bujqesise – kl 10 (Bujqesi) 2020
16 2-Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, të drejtimit “Ekonomi bujqësore”, 2014
17 3-Per Lenden Bazat e elektroteknikes-Kl.10 (Elektroteknike)-20
18 3-Për lëndën “Elektroteknikë dhe matje elektrike” kl.10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
19 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 1-5), të drejtimit “Elektroteknik”, 2014
20 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 11, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
21 3-Për lëndën “Teknologji Elektrike”, kl. 10, të drejtimit “Elektroteknik”, 2015
22 3-Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 6-10), drejtimi “Elektroteknik”, 2014
23 3-Për Modulin “Instalimi, mirmbajtja dhe riparimi i impianteve fotovoltaike-kl 12, të drejtimit “Instalim elektrik civil dhe industrial”2013
24 3-Lëndën”Elektroteknikë dhe matje”, kl.11, drejtimi “Elektroteknikë, Niveli I”-2014
25 3-Per Lenden Elektronike-kl.10 (Elektroteknike)-18
26 3-Per Lenden Telekomunikacion-kl.12 (Telekomunikacion)-20
27 3-Rrjetet e komunikimit-kl 12 (Riparime elektronike) 2020
28 3-Matje elektrike-kl 11-(Elektroteknike)-2020
29 3-Elektronike – kl 11 (Elektroteknike) 2020
30 4-Për lëndën “Histori e kostumeve dhe e modës”, kl.13, drejtimi “Tekstil -Konfeksione”, 2014
31 4-Lenda Estetika e veshjeve dhe ngjyrat-kl.11 (Tekstil konfeksione) 2019
32 4-Per Lenden Organizimi legjislacion industri tekstil konfeksione-kl.13 (Tekstik konfeksion)-2019
33 5-Për lëndën “Kontabilitet”, kl.13 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2014
34 5-Për lëndën “Teknologji Kuzhine”, kl.10 të drejtimit “Hoteleri turizëm”, 2015
35 5-Për lëndën “Ushqim”, kl. 12, të profileve “Bar restorant” dhe “Kuzhinë pastiçeri”, 2014
36 5-Për lëndën Estetika dhe shërbimet në restorant e bar-Kl 12 (Bar restorant)-2016
37 5-Për lëndën Njohuri për pijet-Kl 11 (Hoteleri turizëm) 2016
38 5-Lenda-Organizimi i strukturave hoteliere e gastronomike-kl.10 (Hot Tur)-2018
39 5-Lenda Ekonomi turizmi-kl.13 (Hoteleri turizem) 2018
40 5-Lenda Turizmi dhe mjedisi-kl.11 (Hoteleri turizen) 2018
41 5-Gjeografi e turizmit-kl 12 (Sherbime udhetimi turizmi) 2020)
42 6-Për lëndën “Materiale për prodhimin e objekteve prej druri”, kl.10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
43 6-Për lëndën “Veglat dhe makinat e përpunimit të drurit”, kl. 10, të drejtimit “Përpunim druri”, 2013
44 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 1-9), të drejtimit “Shërbime Mjetesh Transporti”, 2014
45 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.10 (temat 10-17), të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
46 7-Për lëndën “Organizimi dhe ligjshmëria në shërbime mjetesh transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2013
47 7-Për lëndën “Shërbime mjete transporti”, kl.10 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
48 7-Për lëndën “Sistemet moderne në mjetet e transportit”, kl.13 të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2014
49 7-Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 11, (temat 1-8) të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”, 2015
50 7-Lenda Sherbime xhenerike ne mjetet transporti-kl.12 (Sherbime xhenerike) 2019
51 7-Lenda-Diagnostikimi parregullsive mjete transporti-kl.13 (SHMT)-2018
52 7-Per Lenden Sherbime mjetesh transporti-kl.11 (SHMT)-2019
53 7-Per Lenden Sisteme elektrike elektronike kompjuterike-kl.12 (Sherbime elektroauto)-2019
54 7-Elektroteknika mekatronika ne mjete transporti-kl 11 (SHMT) 2020
55 8-Për lëndën “Rrjete kompjuterike”, kl.11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
56 8-Për lëndën “Algoritmikë programim”, kl.12 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015[
57 8- Për lëndën “Bazat e kompjuterit”, kl.10 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2014
58 8- Për lëndën “Sistemet e shfrytëzimit”, kl.10, 11 të drejtimit “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, 2015
59 8-Për lëndën Baza të dhënash-Kl 13 (Zhvillim website) (Mbështetje përdorues TIK) 2016
60 8-Per Lenden Bazat e elektronikes-kl.10 (TIK)-19
61 8-Per Lenden Bazat e elektroteknikes-kl 10 (TIK)-19
62 8-Hyrje ne programim-kl 12 (Zhvillim website) 2020
63 8-Rrjete kompjuterike-kl 12 (Rrjete te dhenash) 2020
64 8-Bazat e TIK-kl 10-11 (TIK) 2020
65 9- Për lëndën “Teknologji e përpunimit të brumrave”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2016
66 9- Për lëndën “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, kl.12 të drejtimit “Teknologji ushqimore”, 2015
67 9-Për lëndën “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, kl 12 të drejtimit “Teknologji ushqimore” 2017
68 9-Lenda Kontrolli Tekniko Kimik-kl.13 (Teknologji Ushqimore) 2017
69 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.10 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2014
70 10- Për lëndën “Art minerar”, kl.11 të drejtimit “Gjeologji miniera”, 2015
71 10-Lenda Art minerar-kl.12 (Miniera) 2019
72 11- Për lëndën “Mikrobiologji veterinare”, kl.12 të drejtimit “Veterinari”, 2015
73  11-Për lëndën Propiodeutikë-Kl 11 e 13 (Veterinari) 2016
74  11-Lenda Parazitologji-Kl 13 (Veterinari)
75  11-Lenda Riprodhimi i kafsheve-kl 11 (Veterinari)
76  11-Lenda Riprodhimi i kafsheve-kl.12 (Veterinari) 2019
77 12-Lenda Teknologji konstruksine betoni armuar-kl.12 (Ndertim)-20
78 12- Për lëndën “Materiale ndërtimi”, kl.10 të drejtimit “Ndërtim”, 2016
79  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 10 (Ndërtim) 2016
80  12-Për lëndën Teknologji shtrim dysheme veshje muri-Kl 12 (Ndërtim) 2016 
81  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi-Kl 11 (Ndërtim) 2017
82  12-Për lëndën Teknikë ndërtimi me elemente projekti-Kl 13 (Ndërtim) 2017
83  12-Lenda-Konstruksione ndert me element projekti-kl.13 (Ndertim)-2018
84  12-Lenda-Shtrim rrugeve trotuareve-kl.12 (Ndertim)-2017
85  12-Lenda-Teknologji muratimi suvatimi-kl.12 (Ndertim)-2018
86  12-Lenda Teknologjia e punimeve te rrugeve…-kl.12 (Punime e riparime rrugesh) 2019
87 12-Mekanike ndertimi-kl 10 (Ndertim) 2020 
88 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.12 të drejtimit “Sigurime”, 2016
89 13- Për lëndën “Sigurime”, kl.13 të drejtimit “Sigurime”, 2017
90  13-Për lëndën Tregti-Kl 12 (Tregti) 2016
91  13-Për lëndën Tregti-Kl 13 (Tregti) 2017
92  13-Lenda-Udhetimi dhe turizmi-kl.12 (Sipermarrje Agjenc Turis)-2018
93 13-Lenda Ekonomi ndermarrje-kl 12 (Sigurime)
94  13-Lenda Njohuri ne makroekonomi-kl.11 (Ekonomi biznes) 2019
95  13-Lenda Kontabilitet bankar-kl.13 (Sherbime bankare) 2017
96  13-Per Lenden Njohuri ne Mikroekonomi-kl.10 (Ekonomi biznes)-2019
97  13-Per lenden Sjellje sipermarrese-kl.13 (Ekonomi biznes)-20
98 13-Kontabiliteti sigurimeve-kl 12 (Sigurime)-2020 
99  14-Për lëndën Hidraulike e zbatuar-Kl 10 (Mekanik) 2016 
100  14-Për lëndën Teknologji mekanike-Kl 10 (Mekanik) 2017 
101  14-Për lëndën Detale makinash-kl 13 (Mekanik) 2017
102  14-Lenda-Rezistence materialesh-kl.12 (Mekanike)-2017
103 14-Teknologji mekanike-kl 11 (Mekanike) 2020
103 14-Bazat e termohidraulikes-kl 11 (Termohidraulike)-2022
104  15-Për lëndën Teknologji e përpunimit të naftës-Kl 12 (Teknologji e përpunimit të naftës) 2017 
105  16-Lenda-Ekonomi shendeti-kl.13 (Sherbime soc-shendet)-2018
106  16-Lenda Bazat e anatomis njeriut-kl. 10 (Sherbime social shendetsore) 2019
107 16-Psikoedagogjia-kl 10 (Sherbime sociale shendetsore) 2020 
108 16-Edukim shendetesor e higjene-kl 10 (Sherbim social shendetsor) 2020
109 16-Barnat mjekësore dhe alternative-kl 11 (Sherbime sociale shendetsore)-2020
109 16-Lenda-Edukimi shendetesor dhe higjena-kl. 11-2021
110 17-Lenda Dendrologji-Kl 10 (Pyje)
111 17-Lenda Silvikultura-Kl 11 (Pyje)
112 17-Lenda Silvoteknika-Kl 12 (Silvikulture)
113 17-Lenda Fidanishte pyjore-kl.10 (Pyje) 2019
114 17-Lenda Pyllezime e mbrojtje tokes-kl.13 (Silvikulture) 2019
115 17-Dendrometri-kl 11 (Pyje) 2020
116 18-Lenda-Njohuri Mjete Lundrimi-kl 10 (Detari)
117 19-Lenda Hidraulike e zbatuar-kl.10 (Gjeodezi) 2019
118 19-Per Lenden Teknik ndertimi-kl. 11 (Gjeodezi)-2019
119 19-Per Lenden Teknologji ndertimi-kl.10 (Gjeodezi)-2018
120 20-Per Lenden Nxjerrja naftës gazit ujit-kl.10 (Kerkim shpim shfrytezim nafte)-19
121 20-Shfrytezim vendburime nafte gaz uje-kl 12(Nxjerrje nafte gaz uje) 2019
122 21-Njohuri mbi ndertesat-kl 10 (Termohidraulike) 2020
123 Për lëndën “Mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, kl. 13,2014
124 Për lëndën  Bazat e Sipermarrjes-Kl-12-Temat-1-18

125 Material Mesimor Bazat e Sipermarrjes-Kl.13-Temat 1-2

Materiale Mësimore për modulet e Hoteleri-Turizmit Niveli I i AP (AL-Tour)