AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Cilësia dhe kualifikimet në Shqipëri

Misioni i AKAFPK-së është që ti japë një shtysë dhe mbështetje të
fuqishme zhvillimit të AFP-së
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve është institucioni publik përgjegjës për krijimin e sistemit të unifikuar të kualifikimeve profesionale, të njohura në nivel kombëtar, bazuar në Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve, si dhe për kualifikimin dhe trajnimin e vazhduar të mësuesve/instruktorëve të arsimit profesional.

Lista Kombëtare e Profesioneve

Akreditimi i Ofruesve Publik dhe Privat

Skeletkurrikula të AFP-së

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve ka këto kompetenca:

Harton dhe mirëmban Listën Kombëtare të Profesioneve

Harton dhe mirëmban Katalogun Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale për nivelet 2-5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve;

Harton programet kombëtare dhe materiale mbështetëse për kualifikimet profesionale të niveleve 2-5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve

Harton dhe mirëmban Listën Kombëtare të Profesioneve

Monitoron kualifikimin e vazhduar tё personelit mёsimdhёnёs të kulturës profesionale tё ofruesve tё AFP-së

Harton standardet, kriteret dhe procedurat e akreditimit të ofruesve të AFP-së

Çfarë bëjmë ne?

Korniza Shqiptare e Kualifikimeve (KSHK)

 • Lista Kombëtare e Profesioneve
 • Katalogu Kombëtar i Kualifikimeve

Sigurimi i cilësisë

 • Vetëvlerësimi
 • Akreditimi Institucional i IOAFP-ve
 • Akreditimi i qendrave të vlerësimit
 • Njohja e të nxënit të mëparshëm

Kualifikimi i mësimdhënësve

 • Kualifikimi fillestar i mësimdhënësve
 • Kualifikimi i vazhduar i mësimdhënësve
 • Testimi i mësimdhënësve
 • Akreditimi i ofruesve të trajnimit për mësimdhënësit
 • Njohja e të nxënit të mëparshëm

Veprimtari të tjera

 • Programet e kurseve të unifikuara
 • Programe/module të veçanta
 • Tranferim studimi
 • Programet e mëparshme Mbështetja e Njësive të Zhvillimit Bankat e Testeve
 • Programet e mëparshme
 • Mbështetja e Njësive të Zhvillimit
 • Bankat e Testeve

PROJEKTE

1. Projekti EU AGENDA for AL

2. Implementing reneëed priorities for the European Agenda for Adult Learning

Njoftime

Veprimtari

Veprimtari në kuadër të projektit SEE – EQET SEE në Beograd

Në datat 27 dhe 28 shkurt 2024 në Beograd, u zhvillua takimi i…