AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Katalogu Kombëtar i Kualifikimeve

Kreu > Çfare ofrojmë > Profesionet > Kualifikime Profesionale > Katalogu Kombëtar i Kualifikimeve

Standardet e Profesionit

Standardet profesionale përbëjnë një tërësi treguesish që e karakterizojnë profesionin nga pikëpamja sasiore dhe cilësore dhe shërbejnë si matës të përgatitjes dhe gatishmërisë së një individi për përmbushjen e kërkesave në ushtrimin e një profesioni dhe për të përparuar më tej në të. Standardet profesionale përdoren për të specifikuar funksionet, detyrat, njohuritë dhe kriteret e performancës që i duhen individit për të kryer një punë. Ato shërbejnë si bazë për hartimin e standardeve të kualifikimit.
Standardet e Kualifikimeve: janë formulimi i njohurive, aftësive dhe kompetencave të gjera, që duhen arritur nga individi, për të përmbushur një kualifikim. Standardi i kualifikimit për një nivel të dhënë, që mbështetet në Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve, përmban informacion të standardizuar, për këtë kualifikim. Është i fokusuar tërësisht te arritjet e individit.
Në standardin e kualifikimit përfshihen këto elementë:
(a) të dhëna të përgjithshme mbi kualifikimin, duke filluar me emërtimin, kodin, volumin mësimor të nevojshëm për arritjen e këtij kualifikimi, përcaktimin e kërkesave për hyrje në këtë kualifikim, mundësitë për punësim apo kualifikimit të mëtejshëm etj.
(b) rezultatet e të nxënit të këtij kualifikimi, të përshkruar në tre grupime:
(i) rezultatet e të nxënit të njohurive të nevojshme;
(ii) rezultatet e të nxënit të shprehive profesionale të nevojshme;
(iii) rezultatet e të nxënit të kompetencave të përgjithshme të nevojshme për kualifikimin përkatës.