AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Materiale udhëzuese

Kreu > Dokumente Kurrikulare > Materiale udhëzuese

AKAFPK-Udhezues-per-shkollat-profesionale-2022-23

Udhëzim i MFE, nr. 21 datë 27.06.2022, “Për kualifikimin e mësuesve të kulturës profesionale në AFP”

Udhëzuesi i AKAFPK për afatet kohore që lidhen me kualifikimet e mësimdhënësve të kulturës profesionale në AFP, për vitin 2022.

RAPORT PËR ANALIZËN E PËRGJIGJEVE TË PYETËSORIT ONLINE MBI ECURINË E ZBATIMIT TË MËSIMIT NË KUSHTET E SHTËPISË

Udhezues methodologjik per kurset afatshkurtra

Udhëzues për mësimin dhe vlerësimin në kushtet e shtëpisë, për lëndët profesionale dhe modulet profesionale në Arsimin Profesional

Udhëzues metodologjik për hartimin e kurrikulave të AP

Formati i “programit të mësimdhënies së lëndëve teorike profesionale”

Formati i “programit të mësimdhënies së moduleve praktike profesionale”

Formati i “programit të mësimdhënies së moduleve praktika në biznes”