AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

May 28 2024
Njoftim i dates 28 Maj 2024 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More

/

May 28 2024
Njoftim i dates 27 Maj 2024 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR VALIDIMIN E STANDARDEVE TË PROFESIONEVE DHE STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE SIPAS FUSHAVE TË MËPOSHTME

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

May 21 2024
Njoftim për fitues i dt. 14 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e klasave 10 dhe 11 të 21 Skeletkurrikulave të Kualifikimeve të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2024-25.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 7 maj 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e klasave 10 dhe 11 të 21 Skeletkurrikulave të Kualifikimeve të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2024-25”, komisioni bëri vlerësimin dhe...

Read More

/

May 14 2024
Njoftim i dates 14 Maj 2024- PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë (të ndryshuar), Ligjit nr. 7961 datë 12.7.1995 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës...

Read More

/

May 13 2024
Njoftim për fitues i dt. 7 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 22 prill 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi...

Read More

/

May 13 2024
Njoftim për fitues i dt. 7 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2024-2025.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 22 prill 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2024-25”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve,...

Read More
Njoftim i dates 7 Maj 2024 – për bashkëpunëtorë për rishikimin e klasave 10-11 të 21 skeletkurrikulave të kualifikimeve të arsimit profesional, për vitin shkollor 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More
Njoftim për fitues i dt. 03 maj 2024, mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 22 prill 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm, trajnerë për vlerësimin e mësimdhënësve të kulturës profesionale, kandidatë për kategorinë e kualifikimit “Mësues mjeshtër”, nëpërmjet seancave mësimore të hapura.

Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e kandidatëve që aplikuan si bashkëpunëtorë të jashtëm trajnerë për vlerësimin e mësimdhënësve të kulturës profesionale, kandidatë për kategorinë e kualifikimit...

Read More
Njoftim për fitues i dt. 03 maj 2024, mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 15 prill 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2024), për mësimdhënësit e kulturës profesionale në AFP

Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e 10 kandidatëve që aplikuan si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e njësive të testeve të dy provimeve të kualifikimit (2024)...

Read More
Njoftim fituesish i dates 30 Prill 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 22.04.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More