AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

July 8 2024
Njoftim i datës 5 korrik 2024-KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR VALIDIMIN E STANDARDEVE TË PROFESIONEVE DHE STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE NË FUSHËN E ELEKTROTEKNIKËS

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

June 18 2024
Njoftim fituesish i dates 6 qershor 2024-për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale sipas fushave përkatëse

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 27 maj 2024 për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale sipas fushave përkatëse, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve,...

Read More

/

June 18 2024
Njoftim fituesish i dates 6 qershor 2024 – për specialistë të jashtëm për hartimin/rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 28 maj 2024 për specialistë të jashtëm për hartimin/rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Teknologji automatizimi”, niveli IV në KSHK, referuar nivelit IV në KEK (hartim) dhe “Riparimi i pajisjeve elektronike”, niveli...

Read More

/

May 28 2024
Njoftim i dates 28 Maj 2024 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR HARTIMIN DHE RISHIKIMIN E STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More

/

May 28 2024
Njoftim i dates 27 Maj 2024 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR VALIDIMIN E STANDARDEVE TË PROFESIONEVE DHE STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE SIPAS FUSHAVE TË MËPOSHTME

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

May 21 2024
Njoftim për fitues i dt. 14 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e klasave 10 dhe 11 të 21 Skeletkurrikulave të Kualifikimeve të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2024-25.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 7 maj 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e klasave 10 dhe 11 të 21 Skeletkurrikulave të Kualifikimeve të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2024-25”, komisioni bëri vlerësimin dhe...

Read More

/

May 14 2024
Njoftim i dates 14 Maj 2024- PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë (të ndryshuar), Ligjit nr. 7961 datë 12.7.1995 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës...

Read More

/

May 13 2024
Njoftim për fitues i dt. 7 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 22 prill 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi...

Read More

/

May 13 2024
Njoftim për fitues i dt. 7 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2024-2025.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 22 prill 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2024-25”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve,...

Read More
Njoftim i dates 7 Maj 2024 – për bashkëpunëtorë për rishikimin e klasave 10-11 të 21 skeletkurrikulave të kualifikimeve të arsimit profesional, për vitin shkollor 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More