AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

April 15 2024
Takimi i dytë Rajonal për zhvillimin e një programi rajonal trajnimi për vlerësuesit e jashtëm

Në datat 3 dhe 4 prill 2024 në Budva të Malit të Zi, u organizua Takimi i dytë Rajonal për zhvillimin e një programi rajonal trajnimi për vlerësuesit e jashtëm në kuadër të projektit Përmirësimi i cilësisë së arsimit...

Read More

/

April 8 2024
Veprimtari në kuadër të projektit SEE – EQET SEE në Beograd

Në datat 27 dhe 28 shkurt 2024 në Beograd, u zhvillua takimi i parë rajonal për zhvillimin e një programi trajnimi rajonal për vlerësuesit e jashtëm, në kuadër të projektit Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe trajnimit në SEE...

Read More

/

April 8 2024
Njoftim fituesish i datës 8 prill 2024 për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Stiliano Bandilli” Berat.

Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024 pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e kandidatëve, si bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale...

Read More

/

April 2 2024
Veprimtari në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE

Në datë 21 mars dhe në datë 28 mars 2024 u mbajt në Tiranë, Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE dhe u mbështet nga Agjencia Austriake për...

Read More

/

April 2 2024
Takimi rajonal i komponentëve të AFP-së dhe Agjencive të sigurimit të cilësisë për cilësinë e të mesuarit me bazë punën

Takimi rajonal i EQET SEE VET dhe Agjencive të sigurimit të cilësisë për zhvillimin e rekomandimeve dhe mjeteve për vlerësimin e jashtëm të mësimit me bazë punën u organizua me sukses më datat 17 dhe 18 tetor në Kishinau,...

Read More

/

March 26 2024
NJOFTIM i dates 26 mars 2024-PËR BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë (të ndryshuar), Ligjit nr. 7961 datë 12.7.1995 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës...

Read More

/

March 13 2024
Njoftim për fitues i dt. 13 mars 2024, si bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 5 mars 2024 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit për bashkëpunëtorë në hartimin e skeletkurikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar), për vitin shkollor 2024-2025”, komisioni bëri vlerësimin...

Read More

/

March 12 2024
Njoftim i dates 12 Mars 2024- KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR HARTIMIN/RISHIKIMIN E STANDARDEVE TË PROFESIONEVE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

March 12 2024
Njoftim fituesish i dates 12 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 04.03.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More