AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

March 26 2024
NJOFTIM i dates 26 mars 2024-PËR BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Kushtetutës së Shqipërisë (të ndryshuar), Ligjit nr. 7961 datë 12.7.1995 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës...

Read More

/

March 26 2024
Njoftim i dates 26 Mars 2024 – per vleresimin e kandidateve si specialist te jashtem per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve

Komisioni i ngirtur me Urdher nr 4 date 05.01.2024, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve per hartimin/rishikimin e standardeve te profesioneve : Teknik i kontrollit te linjave te automatizuara (hartim) Teknik i riparimit te pajisjeve elektronike (rishikim) vendosi...

Read More

/

March 13 2024
Njoftim për fitues i dt. 13 mars 2024, si bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 5 mars 2024 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit për bashkëpunëtorë në hartimin e skeletkurikulit të profilit mësimor “Kuzhinë”, niv. III i KSHK (3 vjeçar), për vitin shkollor 2024-2025”, komisioni bëri vlerësimin...

Read More

/

March 12 2024
Njoftim i dates 12 Mars 2024- KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR HARTIMIN/RISHIKIMIN E STANDARDEVE TË PROFESIONEVE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

March 12 2024
Njoftim fituesish i dates 12 Mars 2024 – për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 04.03.2024, për specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të...

Read More

/

March 5 2024
Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE

Në datë 23 shkurt 2024 u mbajt në Tiranë, Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE dhe u mbështet nga Agjencia Austriake për Zhvillim me fondet e Bashkëpunimit...

Read More

/

March 5 2024
Njoftim i dates 5 Mars 2024 – PËR SHTYRJEN E AFATIT TË APLIKIMIT PËR BASHKËPUNËTORË NË HARTIMIN E SKELETKURIKULIT TË PROFILIT MËSIMOR “KUZHINË”, NIV. III I KSHK (3 VJEÇAR), PËR VITIN SHKOLLOR 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

March 5 2024
Njoftim për fitues i dt. 5 mars 2024, si bashkëpunëtorë për hartimin e 3 skeletkurrikulave dhe rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2024-2025

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 22 shkurt 2024 “Për hartimin e 3 skeletkurrikulave dhe rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2024-2025”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

March 4 2024
Njoftim i dates 4 Mars 2024 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR RISHIKIMIN E STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More