AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 23 korrik 2019 për vend vakant: Punonjës Mirëmbajtje

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim i datës 23…
Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës “punonjës mirëmbajtjeje” (mirëmbajtje asetesh) me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).  Kriteret:
 • Kandidatët “Punonjës mirëmbajtjeje”, propozohet të plotësojnë këto kritere:
 1. Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
 2. Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 3. Të jetë shtetas shqiptar;
 4. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 5. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 6. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 8. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;
 9. Preferohet të ketë përvojë pune.
 • Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë AKAFPK-së-Tiranë, me postë, dosjen me këto dokumente:
 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Jetëshkrim (CV)
 3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 4. Kopje të noteruar të arsimit përkatës;
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë të noteruar);
 6. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 7. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;;
 8. Vërtetim nga institucioni ku ka punuar që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 9. Reference nga punëdhënësi i fundit, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
Paraqitja e dokumenteve duhet të bëhet brenda dates 16.08.2019 ora 14:00. Mosparaqitja  e dokumenteve ose mosparaqitja e plotë e tyre, sjell s’kualifikim të kandidatit. Tirane me 23 korrik 2019