AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i dates 11 Nentor 2022 – PËR BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN E 17 MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr. 15/2017, datë 16.02.2017 “Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 23/2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve” Ligji nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, i ndryshuar, Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, VKM nr. 673 datë 16.10.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e AKAFPK-së”, Rregullorja e brendshme e AKAFPK-së me nr. 33 dt.15.01.2020, “Për përzgjedhjen dhe shpërblimin e specialistëve të jashtëm me kontratë për realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e AFP-së”, shpall konkurrimin për bashkëpunëtorë lidhur me:

Hartimin e 17 Materialeve mësimore për lëndët profesionale si më poshtë (në Shtojcën e mëposhtme tregohen edhe programet sintetike përkatëse të këtyre lëndëve):

1. Lëndët profesionale për të cilat do të hartohen materialet mësimore:

1. “Trashëgimi kulturore dhe historike”, kl. 11 (68 orë), të drejtimit “Hoteleri-Turizëm”, Niv. i II i KSHK.

2. “Teknologji konstruksionesh e kallëpesh prej druri”, kl. 12 (68 orë), të profilit “Karpenteri, hekurkthim dhe betonim”, Niv III i KSHK.

3. “Teknologjia e shfrytëzimit pyjor”, kl. 12 (72 orë), të profilit “Silvikulturë”, Niv i IV i KSHK.

4. “Florikulturë”, kl. 13 (32 orë), të profilit “Silvikulturë”, Niv i IV i KSHK.

5. “Marketing”, kl 11 (102 orë), të drejtimit “Ekonomi-Biznes”, Niv. II i KSHK

6. “Psikologji pediatrike”, kl 12 (102) orë, të profilit ”Shërbime kujdesi për fëmijë”, Niv. III i KSHK.

7. “Bazat e geriartrisë”, kl 12 (102 orë), të profilit ”Shërbime kujdesi për të moshuar”, Niv. III i KSHK.

8. “Baza të dhënash”, kl. 12 (72 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.

9. “Baza të dhënash”, kl. 13 (64 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.

10. “Programim”, kl. 12 (108 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.

11. “Programim”, kl. 13 (64 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.

12. “Makinat dhe pajisjet bujqësore”, kl. 12 (108 orë), të profilit “Teknologji bujqësore”, Niv. IV i KSHK.

13. “Bazat e blegtorisë”, kl. 10 (72 orë), të drejtimit “Bujqësi”, Niv. II i KSHK.

14. “Hyrje në teknologjinë bujqësore”, kl. 11 (68 orë), të drejtimit “Bujqësi”, Niv. II i KSHK.

15. “Instalime hidraulike”, kl. 10 (136 orë), të profilit “Instalime hidraulike”, Niv. III i KSHK.

16. “Njohuri për mekatronikën e automjeteve“, kl. 12 (108 orë), të profilit “Shërbime mekatronike në automjete“, Niv. IV i KSHK.

17. “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 13, tema 12 :“Veprimet individuale me bankat” dhe tema 13: “Siguracionet personale”.

2. Kërkesat për hartuesit e Materialeve mësimore të lëndëve profesionale:

2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:

a) Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin parauniversitar ose universitar dhe/ose përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;

b) Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;

c) Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;

d) Të përdorin kompjuterin.

2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:

a) Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;

b) Të kenë përvojë në hartimin e materialeve mësimore dhe/ose teksteve shkollore;

c) Të kenë përvojë më shumë se 3 vjet si mësimdhënës në lëndët profesionale të fushës/drejtimit përkatës;

2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nëse e sjell dorazi);

b) CV;

c) Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë

d) Kopje të dokumentacionit që vërteton kohëzgjatjen e përvojës si mësues dhe/ose në punë, në fushën/drejtimin/profilin përkatës

3. Kontrata me bashkëpunëtorët që do të shpallen fitues do të ketë një kohëzgjatje 1 (një) mujore, qysh nga data e nënshkrimit të saj.

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 15.11.2022 ora 16:30.

Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info.akafp@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga: Mustafa Lleshi, Godina e Thesarit, Kati i tretë, Tiranë

Tel. 04 22 37087

Vini re: Nëse aplikoni me e-mail, bashkangjitur, nuk duhet të dërgoni dokumente të ZIP-uara dhe madhësia e dokumentave nuk duhet të kalojë vlerën 2MB, në të kundërt duhet që të shpërndani dokumentat në më shumë se një mesazh aplikimi.