AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

July 31 2023

Aktivitete të projektit

Projekti MoMaVET mbërrin në Shqipëri

Këshilli Evropian hapi negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë në vitin 2020 dhe Komisioni Evropian miratoi paketën e zgjerimit në të njëjtin vit. Që atëherë Shqipëria ka vazhduar të përmbushë të gjitha kushtet e vendosura nga BE-ja. Vendi ka bërë përparim të mëtejshëm domethënës në adresimin e prioriteteve të tjera të theksuara nga Këshilli, duke konsoliduar, ndër të tjera, kuadrin institucional të arsimit dhe formimit profesional. Vitet e fundit, Shqipëria ka vazhduar të marrë pjesë aktive në programet e BE-së, veçanërisht në Erasmus+, me rezultate të shkëlqyera në vitin 2020, kryesisht në drejtim të mobilitetit të nxënësve të arsimit të lartë dhe ngritjes së kapaciteteve. Duke marrë parasysh qe mësimi i bazuar në punë njihet gjerësisht si element thelbesor për suksesin e arsimit dhe formimit profesional, paisja me mesues të aftë për të projektuar, zbatuar dhe vlerësuar levizshmerise nderkombetare te studenteve po behet gjithnjë e më shumë një burim thelbësor për shkollat, veçanërisht shkollat e arsimit dhe aftësimit profesional. Ky eshte objektivi kryesor i projektit te baskefinancuar nga Bashkimi Evropian “Menaxherët e mobilitetit për AFP në Shqipëri – MoMaVET (Mobility managers for VET in Albania)”.
 

Objektivat e përgjithshme

Objektivi kryesor i këtij projekti është të mbeshtese sistemin Shqiptar të Arsimit dhe Formimit Profesional ne ndërkombëtarizimin dhe pjesëmarrjen në programet evropiane qe kane te bejne me levizshmerise e studenteve per nje periudhe stazhi jashte Shqiperise me referencë të veçantë për programin Erasmus+ KA1. Objektivat specifike synojnënderhyrjen ne dy nivele: • ne nivelin strategjik dhe institucional - synon ngritjen e kapaciteteve për stafin e AKAPK-se për të përfshirë lëvizshmërinë ndërkombëtare te studenteve si pjesë e kurrikulave të rregullta të AFP-së. • ne nivelin operativ – synon te trajnoje deri ne 20 mësues qe vijne nga maksimumi 10 shkolla profesionale per te projektuar, zbatuar dhe vleresuar levizshmerine nderkombetare te studenteve. Në këtë kuadër, rezultatet e pritshme të projektit mund të përmblidhen si më poshtë: 1. Rritja e kapaciteteve të ofruesve të AFP-së në fushat e menaxhimit, përfshirjes, sigurimit të cilësisë, inovacionit dhe ndërkombëtarizimit; 2. Mbështet ekspozimin e menaxherëve të shkollave të AFP-së ndaj qasjeve që afrojnë tregun e punës dhe AFP-në ; 3. të përmirësojë njohuritë, aftësitë menaxheriale dhe pedagogjike të mësuesve të AFP-së; 4. integrimi i kontributit nga mësuesit dhe nxënësit e AFP-së në kurrikulën, hartimin e profilit dhe reformën e trajnimit; 5. të përmirësojë nivelin e kompetencave, aftësive dhe potencialit të punësimit të nxënësve të AFP-së duke i bërë ata përfaqësues të aktiviteteve të lëvizshmërisë, me fokus të veçantë në kompetencat kyçe, aftësitë gjuhësore bazë dhe TIK; 6. të hapë rrugën drejt bashkëpunimit të ardhshëm, të mëtejshëm në Shqipëri dhe BE, nëpërmjet nismave të përbashkëta. Partneret: • IFOA: Istituto Formazione Operatori Aziendali IT https://www.ifoa.it/servizi/enti-scuole-e-internazionale/progetti-internazionali/momavet/ (ITALY) • NAVETQ: MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË www.akafp.gov.al (ALBANIA) • AKMI: AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA GR https://akmi-international.com/projects/momavet/ (GREECE) • AITA: ALBANIAN INFORMATION AND TECHNOLOGY ASSOCIATION (AITA) https://aita-al.org/mobility-managers-for-vocational-education-and-tra (ALBANIA)

Co-funded by the European Union. 
Views and opinions expressed are however those of the partners of the project: Mobility Managers for Vocational Education and Training in Albania, (Project 101092422 ‑ MoMaVET) and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA).
Neither the European Union nor the granting authority (EACEA) can be held responsible for them