AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

August 28 2023

Bankë testesh

Programet orientuese të niveleve të kualifikimeve profesionale 2-4 të KSHK-së

Drejtimet mësimore

Niveli II i KSHK

(2 vjeçare)

Profilet mësimore

Niveli III i KSHK

(1 vjeçare)

Drejtimet/Profilet mësimore

Niveli IV i KSHK

(1; 2 dhe 4 vjeçare)

A

TEKNOLOGJI USHQIMORE

1

Teknologji e përpunimit të brumërave

TEKNOLOGJI USHQIMORE

2

Teknologji e prodhimit të pijeve

3

Teknologji e përpunimit të qumështit

4

Teknologji e pёrpunimit tё mishit dhe peshkut

5

Teknologji e pёrpunimit tё frutave dhe perimeve

B

NDËRTIM

1

Muratim dhe suvatim

NDËRTIM

2

Shtrim dhe veshje me pllaka

3

Karpentieri, hekurkthim dhe betonim

4

Punime dhe riparim rrugësh

5

Punime dekorative dhe bojatisje

6

Mirëmbajtje ndërtesash

 

C

PËRPUNIM DRURI

1

Mobileri dhe tapiceri

PËRPUNIM DRURI

2

Prodhime druri gjysëm të gatshme

 

D

TEKSTIL KONFEKSIONE

1

Rrobaqepsi

TEKSTIL KONFEKSIONE

2

Tekstil

3

Modelim

4

Galanteri

E

ELEKTROTEKNIKË

1

Instalim elektrik civil dhe industrial

ELEKTROTEKNIKË

2

Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TL

3

Riparime të pajisjeve elektroshtëpiake

4

Elektromekanik

5

Teknologji automatizimi

6

Riparime të pajisjeve elektronike

7

Telekomunikacion

 

F

MEKANIKË

1

Makina metalpunuese

MEKANIKË

2

Konstruksione metalike

3

Mirëmbajtje dhe riparime mekanike

4

Metalurgji dhe fonderi

G

HOTELERI TURIZËM

1

Bar restorant

Hoteleri-Turizem

2

Kuzhinë pastiçeri

Kuzhinë pastiçeri (pilot)

3

Recepsion

Recepsion (pilot)

4

Guidë turistike

5

Shërbime në hotel dhe restorant

6

Shërbime të udhëtimit dhe turizmit

H

BUJQËSI

1

Frutikulturë

BUJQËSI

2

Ferma bujqësore e blegtorale

3

Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve

4

Prodhim shtazor

5

Kopshtari

6

Prodhim bimor

7

Akuakulturë

8

Agroturizëm

9

Shërbime kujdesi për kafshë

10

Teknologji bujqësore

 

I

GJEOLOGJI MINIERA

1

Miniera

GJEOLOGJI MINIERA

2

Markshejderi

3

Gjeologji

 

J

DETARI

1

Peshkim

DETARI

2

Teknikë peshkimi

K

 

TELEKOMUNIKACION

ELEKTRONIK

 

 

 

L

 

 

EKONOMI BIZNES

1

Administrim biznesi (pilot)

2

Sigurime

3

Shërbime bankare

4

Llogari

5

Sipërmarrje e agjencisë turistike

6

7

Tregti

Administrim zyre

 

 

M

SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI

1

Shërbime motori

SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI

2

Shërbime xhenerike

3

Shërbime elektro-auto

4

Shërbime karrocerie

5

Shërbime për mjete të rënda transporti

6

Mekanikë bujqësore

7

Shërbime mekatronike në automjete

N

VETERINARI

O

SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

1

Shërbime kujdesi për të moshuar

SHËRBIME SOCIAL SHËNDETËSORE

2

Shërbime kujdesi për fëmijë

3

Animacion social

P

POLIGRAFI

 

Q

TEKNOLOGJI KIMIKE

1

Teknologji e përpunimit të naftës

TEKNOLOGJI KIMIKE

2

Teknologji e prodhimit të materialeve të ndërtimit

3

Teknologji e përpunimit të plastikës dhe gomës

R

GJEODEZI

S

PYJE

1

Silvikulturë

2

Shfrytëzim pyjesh

3

Florikulturë

4

Mbrojtje e mjedisit pyjor

T

TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI

TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI-pilot

1

Rrjete të dhënash

2

Mbështetje e përdoruesve të TIK

3

Zhvillim website

4

Elektronik në teknologjinë e automatizimit (pilot)

5

6 7 8

Rrjete të dhënash (pilot)

Inxhinieri Informatike Softwaresh

Multimedia

Programim

U

SHËRBIME KUJDESI PËR TË MOSHUAR (PILOT)

V

TERMOHIDRAULIKË

Instalues i sistemeve termohidraulike

Instalime te sistemeve ngrohese ftohese Instalime hidraulike

PANELE DIELLORE DHE HIDRAULIKE

X

KËRKIM, SHPIM DHE SHFRYTËZIM NAFTE, GAZI DHE UJI

1

Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit

KËRKIM, SHPIM DHE SHFRYTËZIM NAFTE, GAZI DHE UJI

2

Shpimi i puseve të naftës, gazit dhe ujit

Y

 

 

AA

 

 

AB